Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 04 Декември 2015

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за проект "Изграждане на парк "Арпезос-Север" - III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоарите в град Кърджали", която ще се проведе на 08.12.2015 г. от 11:00 часа в зала 407в Община Кърджали (гр. Кърджали, бул. "България" 41)


С уважение,
Община Кърджали


Този документ е издаден в рамките на проект „Изграждане на парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 1266 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign