Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет избра делегати в Общото събрание на НСОРБ

 07 Декември 2015

Общински съвет Кърджали избра своите представители в Общото събрание на НСОРБ и в Областния съвет за развитие на Област Кърджали. За делегати на общото събрание на НСОРБ и за представители в Областния съвет за регионално развитие бяха определени кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис и бъдещият председател на Общински съвет. При невъзможност за участие в Общото събрание на НСОРБ те ще бъдат замествани от преупълномощен от кмета на общината зам.-кмет и общинският съветник Мухаррем Мухаррем, а в Областния съвет по развитие - от секретарят на Община Кърджали Сезгин Бекир и общинският съветник Юсеин Ахмед.
В рамките на днешното заседание на Общинския съвет Кърджали бяха гласувани още няколко предложения, нетърпящи отлагане поради определени процедурни срокове.
Сред тях определянето на представител на Община Кърджали в „Асоциация по В и К – Кърджали” за заседанието на 21 декември 2015 г., даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Осигуряване функциониране на мрежата от 27 областни информационни центрове", Оперативна програма “Добро управление” 2014-20 и даване на съгласие за участие на Община Кърджали с проектно предложение по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз.
Като допълнителна точка в дневния ред на заседанието бе разгледано и предложението на кмета на община Кърджали за изменение и допълнение на структурата и числеността на общинска администрация Кърджали. Тя бе внесена във връзка с изискването на МФ общинският съвет да реконструира и вземе решение за новите кметства, които са вече в състава на общинска администрация.
С решението се изменя и допълва структурата и числеността на персонала на общинска администрация, като броя на кметовете на кметства става 94 при 46 кметства и две кметски наместничества до 25 октомври т.г. Закрива кметско наместничество с. Ненково от 25 октомври т.г. поради придобиване статут на кметство, а с. Голяма бара става кметско наместничество, което включва пет други села. С решението общинските съветници задължиха кмета на община Кърджали да утвърди длъжностно щатно разписание на служителите в кметствата, а направените промени да се отразят в Устройствения правилник на община Кърджали. Прочитания: 1508 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign