Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали изпълни основните дейности по изграждане на парк „Арпезос - Север“

 08 Декември 2015

Община Кърджали изпълни основните дейности по изграждане на парк „Арпезос – Север“. Към момента паркът вече е озеленен и е въведен в експлоатация. Изградена е паркова ВиК мрежа и автоматизирана поливна система, алейна мрежа, кътове за спорт, отдих и забавление, ел. мрежа, алейно и прожекторно осветление и система за видеонаблюдение. Това съобщи днес на заключителна пресконференция ръководителя на проект “Изграждане на парк “Арпезос-Север” - III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоарите в град Кърджали”-арх. Петя Назърова.
Проектът се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд. Общата стойност на основните и допълнителния обект на интервенция е 4 866916,90 лв., от които съфинансиране от ЕФРР 4136 879,37 лв., съфинансиране от националния бюджет 486 691,69 лв. и собствен принос на община Кърджали 243 345,84 лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 31 месеца и приключва на 20.12.2015 г..
За цялостната дейност проекта коментар направи арх. Петя Назърова.Тя съобщи, че към момента парк Арпезос-Север е въведен в експлоатация трети етап. Една от най-важните части в него са свързани с озеленяване на площите, при които са използвани над 170 вида и широколистни и иглолистни дървета, вечнозелени и листопадни храсти, декоративни треви, перенни и едногодишни цветя. Извършено е затревяването на площите, като то е изпълнено с подходящи тревни смески - издържливи на утъпкване, за да е възможно пълноценното използване на поляните за игри и отсядане. Пешеходното движение в парка по посоката - Пазар на производителите - новия пешеходен мост над р. Арда се обслужва от главна алея. Изградена е и обиколна алея с усилена бетонна настилка за автомобили със специален режим като в нейната ширина са и обиколните велоялея и алеи за разходки.
Ръководителя на проекта арх. Петя Назърова обърна специално внимание и на спортните комплекси в парка.Посетителите му вече могат да ползват малко футболно игрище, комбинирано игрище за хандбал и баскетбол с мобилни баскетболни кошове, комбинирано игрище за волейбол и бадмингтон - с трибуни за зрители и мрежа на метална конструкция и пет стационарни тенис маси. Тук е изградено и единственото в България кегелбан-игрище, разположено в парк. За по-възрастните посетители на тази част от парка има фитнес уреди, а за най-малките – паркови игрушки от всякакъв тип.
По проекта са въведени в експлоатация и другите два основни подобекта. Рехабилитация на тротоари по бул. „България“ и е въведено енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. „Булаир“ до кръстовището с улица „Отец Паисий“ Реконструкция на тротоари по бул.”България” и ул.”Миньорска” с обхват от кръстовището при магазин „Гейк” до кръстовището с ул.”Булаир” и прилежащите им терени по плана на гр. Кърджали.
Община Кърджали е подписала и Анекс към ДБФП на обща стойност 499 995,28 лв. за финансиране за изграждане на допълнителния обект „Реконструкция на площадно пространство и тротоари по бул.”България” и бул.”Беломорски” и прилежащите им терени с обхват от кръстовището при автогара до ул.”Миньорска” по плана на гр. Кърджали”.Допълнителният обект се явява естествено продължение на два от основните обекти, а именно „Рехабилитация на тротоари по бул. „България” и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. „Булаир” до кръстовището с ул. „Отец Паисий” – град Кърджали” и „Реконструкция на тротоари по бул.”България” и ул.”Миньорска” с обхват от кръстовището при магазин „Гейк” до ул. „Булаир” и прилежащите им терени по плана на гр.Кърджали”.
Чрез изпълнението на обекта ще бъде възстановена и обновена още една част от бул. „България”, който се явява една от основните пешеходни и транспортни артерии в централната градска част. Осъществяването на реконструкцията ще изгради връзката между централната градска част и градската градина, реконструирана по проект, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и общинската автогара, която е възлов транспортен център за цялата област..
Арх. Назърова сподели, че за цялостното изграждане на парковата зона Арпезос-Север има вече подготвени технически проекти за етап IIIА и IV. Има и идейни варианти за етап V и VI, но за тях тепърва ще се работи.
„В началото на реализацията на трети етап на проекта не бях голям оптимист, че кандидатствайки, нашата воля и енергия ще можем да предадем на управляващият орган. С времето виждам, че те поощряват надграждането на изграденото до момента и аз вярвам, че при следващи кандидаствания ще бъдем финансирани”, заяви арх. Назърова. Тя изказа и благодарността към екипа, с които е работила по време на реализирането на проекта и със задоволство заяви, че „Няма как когато едни дами се захванат с нещо да не го докарат до успешен финал”, така както бе отчетено днес.
С благодарност към екипа се обърна и кметът на община Кърджали, който даде и своята висока оценка за изпълнението на проекта.“Този документ е създаден в рамките на проект «Изграждане на парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 Прочитания: 1670 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign