Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

По проект „Нови възможности за грижа” в община Кърджали 107 лични асистенти обслужват 118 потребители

 18 Декември 2015

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”.
Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа и подобряване качеството на живот на деца и възрастни с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Чрез дейностите по проект “Нови възможности за грижа” ще се подобри достъпът до основни социални услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите
Целеви групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Самотно живеещи тежко болни лица;
• Семейства на деца с увреждания.
В периода 27.03.2015г. до 09.04. 2015 г. бяха приети 232 заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” и 187 заявления от кандидати за лични асистенти.
До старта на предоставяне на социална услуга „Личен асистент” беше извършено следното:
- Назначеният от Кмета на Община Кърджали екип за управление на проекта изготви всички документи съгласно Методиката за предоставяне на социална услуга в общността „Личен асистент” и изискваните по проекта;
- Специалистите от дирекция „Социално подпомагане” извършиха оценка на потребностите от услугата на всеки кандидат потребител;
- Комисия, определена от Кмета на Община Кърджали, извърши класиране на кандидатите за потребители;
- Комисия, определена от Кмета на Община Кърджали, проведе конкурс за кандидатите за лични асистенти и класиране;
- Беше проведено въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали съответстващо обучение по други проекти.
На 25.05.2015г. започнаха работа 106 лични асистенти, които обгрижваха 119 потребители, от които 20 деца.
До 30.11.2015г. по проекта са получавали услугата „Личен асистент” общо 135 потребители от 123 лични асистенти.
В момента по проекта работят 107 лични асистенти, които предоставят индивидуална почасова грижа за 118 деца и възрастни.
През месец октомври 2015г. личните асистенти участваха в поддържащо обучение.
Ежемесечно екипа по проекта извършва мониторинг на социалната услуга, който показва, че личните асистенти спазват договорените условия, трудовата дисциплина и Правилника за вътрешния ред, а предоставянето на социалната услуга се извършва съгласно договорените дейности в индивидуалните планове на потребителите.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 Прочитания: 1933 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign