Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

През 2016 г. такса смет ще се плаща на квадратен метър застроена площ на имота

 28 Декември 2015

Общинският съвет в Кърджали прие промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, както и план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 година.
От 01.01.2016 г. е в сила императивното правило на чл.67, ал.2 от ЗМДТ, когато не може да се установи количеството на битови отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропоционално върху основа, определена от общински съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им оценка. Годишната такса вече ще се заплаща на база квадратен метър разгъната застроена площ на имота съгласно чл.24, ал.1, т.2 и т.3 от приетата Наредба,а не на база данъчна основа.
За недвижими имоти, включени в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, таксата за жилищни имоти в град Кърджали е 0,78 лв. на кв. м , а за нежилищни /фирми / - 8 лв. на кв. м. В селата цените са съответно 0,36 лв. за жилищни имоти и 2,67 лв. за нежилищни.
„До настоящия момент няма утвърдена методика на национално ниво за определяне основата, с която да се определи размера на таксата смет”, коментираха експерти от дирекция „Местни данъци и такси” на община Кърджали. Бе уточнено,че с приемането на настоящото изменение се цели да се гарантира непрекъсваемост на предоставяната услуга,а причините, налагащи приемането на изменението и допълнението на Наредбата са обективната невъзможност за определяне на такса битови отпадъци на база количество отпадъци, съгласно изискванията на чл.67,ал.1 от ЗМДТ. Очакваните резултати от приемане на Наредбата са повишаване събираемостта на таксата битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.
От заплащане на такса битови отпадъци се освобождават читалищата, музеите, галериите, библиотеките, молитвените домове за законно регистрираните вероизповедания в страната, ведно с прилежащите им терени. Заплащането на такса битови отпадъци за учебните заведения остава както досега или 7 лв.на брой учащи се в съответното училище.Очакваните приходи за услугите по управление на отпадъците за 2016 г. в община Кърджали са в размер на 4 милиона и 960 хиляди лв.

Общинските съветници дадоха съгласие за учредяване и на особен залог в изпълнение на ПМС №357 от 11.12.2015 г. във връзка със споразумение №Д-33-118/14.12.2015 г. и Анекс №Д-33-119/14.12.2015 г. между МОСВ и Община Кърджали. Става въпрос за решението на МС да бъдат отпуснати 3 027 496 лв. за приключване на Регионалния център за управление на отпадъците в Кърджали. Сумата е за осигуряване на финансиране за приключването на договори по проект, съфинансиран от Кохезионния фонд и управляван от МОСВ и община Кърджали. Продължаващите дейности по изграждането на Депото край Вишеград цели подобряване на екологична инфраструктура с въвеждане в експлоатация на единствената клетка за депониране на отпадъци в района на община Кърджали и други седем общини, както и отстраняване на дефектите на рекултивираното старо сметище на Кърджали. Прочитания: 2395 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign