Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 11

 16 Юни 2016

П О К А Н А
№ 11

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 23.06.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбрани кметове на кметства.
2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.
3. Промяна в разпределението на жилищния фонд за 2016 г.
4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.
5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в община Кърджали за 2016 г.
6. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали.
7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.
8. Приемане на нова Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Кърджали.
9. Приемане на годишните отчети за 2015 година на Едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
10. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между община Кърджали и Димитър Иванов Пепеланов на ап. № 27 в жил. блок „Рила-5” вх. ,,Б” в гр. Кърджали и определяне на пазарна оценка.
11. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио, гр. София, помещение в административната сграда на бивш ОНС, бул. „България” № 74, гр. Кърджали.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот, представляващ – помещение за производствена дейност, находящо се в гр. Кърджали, кв.”Гледка”, ул.”Л. Димитрова”, бл.1, вх.А.
13. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот, представляващ – помещение за търговска дейност/дрогерия/, находящо се в гр.Кърджали, кв.”Гледка”, ул.”Лиляна Димитрова”, бл.1, вх.А.
14. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
15. Определяне на представител на Община Кърджали в „Асоциация по В и К - Кърджали” за извънредно заседанието на 30 юни 2016г. и съгласуване на позиция по дневния ред на Общото събрание.
16. Даване на съгласие за възлагане на реконструкция и модернизация на селищни системи за улично осветление в община Кърджали чрез Договор с гарантиран резултата /ЕСКО ДОГОВОР/.
17. Даване на съгласие за подписване на допълнително споразумение към споразумение за партньорство по проект ,,Да бъдем активни-нови възможности за младежите от община Кърджали”, по процедура BG05М9ОР001-1.002 ,,Активни” на ОП ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
18. Разрешение за изработване на изменение на ОУП /общия устройствен план/ на гр.Кърджали и проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VIII-514 отреден за производствена и складова дейност в кв.23 по плана на ж.к.„Възрожденци”, гр.Кърджали.
19. Одобряване на ПУП – ПП на обект: ,,Довеждащ водопровод от напорен резервоар 200 куб.м. с. Орешница до с. Болярци, община Кърджали.
20. Поправка на фактическа грешка в Решение № 102 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.05.2016 г.
21. Поправка на фактическа грешка в Решение № 103 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.05.2016 г.
22. Предложение за актуализиране Списъка на ,,защитени училища” на територията на община Кърджали за 2016/2017 г.
23. Утвърждаване на ,,средищни училища” в община Кърджали за 2016/2017 г.
24. Приемане на отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кърджали за периода 2011-2015 г. и Стратегия за развитие на социалните услуги в община Кърджали за периода 2016-2020 г.
25. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2015 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г.
26. Приемане на Отчет за дейността по програма СИНДИ - зона Кърджали през 2015 г.
27. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
28. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
29. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
30. Опрощаване на задължение.
31. П И Т А Н И Я.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1417 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign