Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА № 12

 07 Юли 2016

П О К А Н А
№ 12

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 14.07.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Етичен кодекс за поведение и политически морал на общинските съветници от Община Кърджали.
2. Информация за предприетите мерки за изпълнение на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, дейностите по почистване на обществените места, озеленяване и осветление на територията на Община Кърджали..
3. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кърджали за първо полугодие на 2016 год.
4. Изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали.
5. Изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2016 г.
8. Приемане на бизнес програма за периода 2016-2018 год. на общинско търговско дружество ,,Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр. Кърджали.
9. Даване на съгласие за предоставяне под наем на части от имоти - публична общинска собственост.
10. Предоставяне безвъзмездно за управление на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София, филиал – Кърджали на части от имот публична общинска собственост, представляващи: III и IV етаж от сградата на СОУ „Св. Климент Охридски”/преобразувано в ОУ/ гр. Кърджали.
11. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на РОЗК-Кърджалиу върху част от имот частна общинска собственост, находящ се на бул. „Тракия” № 19, гр. Кърджали.
12. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
13. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ V-76, кв. 12 по ПУП на с. Долно Зелениково, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда - Рафие Юмер Емин и определяне на пазарната цена на имота.
14. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ I-125, кв. 18 по ПУП на с.Пепелище, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда - Лютви Мюмюн Хасан и определяне на пазарната цена на имота.
15. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с с идентификатор 40909.124.463, находящ се в гр. Кърджали, кв. „Веселчане”, придаващ се към имот с идентификатор 40909.124.471, собственост на Надя Георгиева Петкова и определяне на пазарна цена на имота.
16. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на част от общински УПИ ХI-302, кв. 267 по ПУП на гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.550, кв. „Възрожденци” и определяне на пазарна оценка на имота.
17. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с пл.сн. № 148, кв. 16 по ПУП на с. Бойно, Община Кърджали с площ 521 кв.м. и определяне на пазарна оценка на имота.
18. Даване съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Кърджали и Мария Димитрова Стойчева на съсобствения УПИ ІХ, кв.81 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Деде агач” № 7, с идентификатор 40909.110.312 по Кадастрална карта на гр.Кърджали и съсобствеността върху построената в имота едноетажна масивна сграда с идентификатор 40909.110.312.1 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
19. Даване на съгласие за прекратяване на съсобствeност между Община Кърджали и наследниците на Христо Йорданов Димитров на съсобствения поземлен имот с № 40909.27.1361 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарната цена на имота.
20. Даване на съгласие за прекратяване на съсобствeност между Община Кърджали и наследниците на Недялко Ангелов Георгиев на съсобствения поземлен имот с № 40909.27.1391 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарната цена на имота.
21. Даване на съгласие за прекратяване на съсобствeност между Община Кърджали и Петя Йорданова Стоянова на съсобствения поземлен имот с № 06567.126.8 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24А на землище с. Брош, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарната цена на имота.
22. Даване на съгласие за прекратяване на съсобствeност между Община Кърджали и Георги Ангелов Сираков на съсобствения поземлен имот с № 06567.126.20 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24А на землище с.Брош, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарната цена на имота.
23. Даване на съгласие за прекратяване на съсобствeност между Община Кърджали и съществуващата съпружеска имуществена общност между Димитър Троянов Димитров и Гергана Николова Димитрова на съсобствения поземлен имот с № 58342.10.340 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с.Прилепци, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарната цена на имота.
24. Даване на съгласие за прекратяване на съсобствeност между Община Кърджали и Севилджан Рамадан Ахмед на съсобствения поземлен имот с № 56054.501.708 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарната цена на имота.
25. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Тодора Петкова Вълчева с признато право на собственост в землище с. Резбарци, Община Кърджали.
26. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на прокарване на електро захаранване за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда, изградена в УПИ XIII-489, кв.270 по плана на ж.к.„Възрожденци”, гр.Кърджали.
27. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на прокарване на електро захаранване за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.27.371 по кадастралната карта на гр.Кърджали”.
28. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: Нова кабелна линия 20 kV преминаваща през землищата на с.Дъждино и с.Македонци, Община Кърджали.
29. Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорства по проектно предложение, внесено за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05М2ОР001-3.002 ,,Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
30. Даване на съгласие за изменение на споразумение за партньорство по проект ,,Училище за шампиони” по процедура за подбор на проенти BG05М2ОР001-3.002 ,,Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., прието с Решение №82 от 24.03.2016 г. на Общински съвет –Кърджали.
31. Промяна на наименованията на общински целодневни детски градини и обединените детски заведения в Община Кърджали.
32. Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2016/2017 г.
33. Изменение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема.
34. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
35. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/ Прочитания: 1314 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign