Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 15 Юли 2016

Община Кърджали уведомява заитересованите лица, че на списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до явяване на тест и интервю за длъжностите експерт „Информационно обслуждане и услуги” в Областен информационен център в гр. Кърджали, са публикувани на информационното табло в сградата на Община Кърджали, на интернет страницата на Община Кърджали www.kardjali.bg в рубриките „Новини” и „Обяви, търгове и конкурси”, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.
www.eufunds.bg
Проект „Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Кърджали

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център в гр. Кърджали, допуснати до явяване на тест и интервю са следните кандидати:

№ Трите имена на кандидата Основание за допускане
1 Сюлеман Емин Мустафа
От представените документи е видно съответствието на кандидата с поставените изисквания за образование, професионален опит и допълнителна квалификация
2 Виктор Фехимов Хорозов
От представените документи е видно съответствието на кандидата с поставените изисквания за образование, професионален опит и допълнителна квалификация


Допуснатите кандидати следва да се явят на тест и интервю на 28.07.2016 г. в 9.45 часа в Зала 5, етаж 2 в сградата на Бизнесинкубатор - Кърджали.www.eufunds.bg

Проект „Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Кърджали
След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център в гр. Кърджали, недопуснати до явяване на тест и интервю са следните кандидати:

№ Трите имена на кандидата Основание за недопускане
1 Аднан Фаик Ахмед
В представените документи липсват доказателства за изискуемите за длъжността:
- професионален опит „Минимум 1 година в разработване-то, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми и опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.”
- допълнителна квалификация: владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език)

2 Саид Рами Сеид
В представените документи липсват доказателства за изискуемия за длъжността професионален опит „Минимум 1 година в разработване-то, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми и опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.”

3 Магдалена Асева Алдинова
В представените документи липсват доказателства за изискуемия за длъжността професионален опит„Минимум 1 година в разработване-то, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми и опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.”

4 Ива Христова Петрова .
Не е представена диплома с приложения, доказваща образователна степен. В представените документи липсват доказателства за:
- изискуемия професионален опит: „опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.”
- Допълнителни квалификация:
компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти и владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език).


www.eufunds.bg

Проект „Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Прочитания: 1010 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign