Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 18 Юли 2016

ОБЯВА
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ могат да се подават в срок от 18.07.2016 г. до 05.08.2016 г. (вкл). г. включително, от 9,00 до 16,30 часа, на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12, сграда на Бизнесинкубатор, етаж 2, зала 5.
Целева група:
• Хора с увреждания, в т.ч. и деца с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Необходими документи:
• Заявление (по образец)
• документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл.26 от Закона за закрила на детето (копие);
• други документи (по усмотрение на кандидат-потребителя)

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители.


проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Вх.№ ........................./дата.....................
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

З А Я В Л Е Н И Е
за ползване на социални услуги, предлагани от
„Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда”
по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”

от........................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за потребител на услугите)

ЕГН ……………….........................; възраст .....................години; Пол Ж / М , лична карта № .............................., издадена на ....................................... от МВР – гр. ...............................................;
Настоящ адрес: гр.(с).................................................ж.к.....................................................................,
ул. ...................................................................... № .........., бл. ........., вх. ........, ет. ....... , ап.................,
телефон/и: .........................................................................................................................................
Притежавам Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК № ................./дата ........................., със срок до .................................; трайно намалена работоспособност/вид и степен увреждане ..........................
(в проценти)

Данни на законния представител на кандидат-потребителя:

.....................................................................................................................................................................
(трите имена на родителя на детето, настойника или попечителя)

ЕГН ………............................. лична карта № .....................................,издадена на ............................ от МВР – гр. ..................................................; настоящ адрес гр.(с)......................................................, ж.к. ................................................,
ул. ............................................................. № ......, бл. ......, вх. ....., ет. ......, ап....., телефон/и:..........................................................................................................................

1. Заявявам, че вследствие на тежко увреждане, което удостоверявам с копие от ЕР на ТЕЛК /НЕЛК, протокол от ЛКК или друг медицински документ, се нуждая от помощ при обслужването си за извършване на ежедневни дейности. По тази причина желая да ползвам социални услуги на Центъра за социални услуги към Община Кърджали.

2. Декларирам, че:
• Посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка.
• Съгласен/на съм да допусна в дома си хора, с които не съм в родствени отношения, за да ми оказват подкрепа в извършването на определени ежедневни дейности по начин, който предварително сме уговорили.

Към момента на кандидатстването • ползвам / • не ползвам
социалната услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред.
............................................................................................................................................................
(в случай, че лицето ползва социалната услуга към момента на подаването се вписват данни за срока на услугата, по която е потребител)

3. Прилагам следните документи:
• документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• други документи .....................................................................................................................

В случай, че бъда включен/на като потребител на услугата по проекта, предпочитанията ми са за следния/те личен/и асистент/и, домашен/ни помощник/ци или социален/ни асистент/ти:
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ................................ Декларатор: ....................................................................
( подпис)
Законен представител ..................................................
(подпис)

Лице, приело заявлението: ......................................................................................................................
(име, фамилия и подпис)
проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


 Прочитания: 1065 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign