Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 18 Юли 2016

ОБЯВА
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”;
2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;
3 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ се подават в срок от 18.07.2016 г. до 05.08.2016 г. (вкл). включително, от 9,00 до 16,30 часа, на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12, сграда на Бизнесинкубатор, етаж 2, зала 5.

Необходими документи:
• Заявление (по образец)
• Документ за самоличност /за справка/
• Автобиография
• Копие от диплома за завършено образование;
• Копие от удостоверение / сертификат за преминато въвеждащо обучение при наличие на такова по предишни програми или проекти.
• Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец)
• Декларация за съдимост и здравословно състояние ( по образец)
• Други (по усмотрение на кандидата)

Изисквания за заемане на длъжностите
Социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници могат да бъдат лица, които:
1. Са пълнолетни български граждани;
2. Не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
3. Не са осъждани;
4. Имат минимум основно образование;
5. За лични, социални асистенти и домашни помощници по проекта могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Основни задачи
Осъществяват полагането на постоянни грижи за лица (деца или възрастни с трайно увреждане, или невъзможност за самообслужване), за задоволяване на ежедневните им потребности. Полагат грижи за лицата съгласно нуждите им в индивидуалния план.
Грижи за безопасността на потребителите. Грижи за хигиенното им състояние.
Подкрепа при лично, социално и комунално-битово обслужване.
Един асистент /помощник може да работи с 2 или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време.
Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Оценката и класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Вид на договора – с определен срок
Работно време: непълно

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;
3. НАСОЧВАЩО ПИСМО ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЪРДЖАЛИ


проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Вх. № ........................./…..............
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

З А Я В Л Е Н И Е
за кандидатстване за работа в „Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда” към Община Кърджали
по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”

От

.........................................................................................................................................................
(трите имена на лицето)

ЕГН ..……........................, лична карта № ................................, издадена на.............................,
от МВР – гр. ....................................................; постоянен адрес гр.(с) ......................................, ж.к.................................................................., ул. ............................................................., № ....., бл. ........., вх. ........, ет. ......, ап. .........,
настоящ адрес: гр.(с) .........................................................,ж.к....................................................., ул. ..........................., № .........., бл. ........., вх. ........, ет. ......, ап. .........,
телефон/и: .............................................................................Заявявам, че желая да бъда назначен/а по проект „Подкрепа за независим живот ” като:
• личен асистент
• социален асистент
• домашен помощникТрудов статус:
• безработен/а • нает/а
• трудово заето лице: • самонает/а
• неактивно лице: • студент
• придобил/а право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст)

Предпочитанията ми са да работя със следния/ите потребител/и на услугата:
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................

Декларирам, че не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото Заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Прилагам следните документи:
 Документ за самоличност /за справка/
 Автобиография
 Копие от диплома за завършено образование;
 Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс) – при наличие на такъв;
 Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец
 Декларация за съдимост и здравословно състояние – образец
 Други /моля опишете/.....................................................................................................
...........................................................................................................................................


Дата: ................................ Декларатор: .................................
( подпис)Лице, приело заявлението:..................................................................................................................
(име, фамилия и подпис)проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.Д Е К Л А Р А Ц И Я З А С Ъ Г Л А С И Е

От……………………………………………..............................................................................
/трите имена по документ за самоличност/

ЕГН ………...………........

На основание чл. 4 от Закона за защита на личните данни, във връзка с участието ми в проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”, предоставям личните си данни и давам изрично писмено съгласие да бъдат ползвани от Екипа за управление на проекта във връзка със и само за нуждите на изпълнението на проекта.


Дата: ................................ Декларатор: ...................................
( подпис)проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ната...................................................................................................с ЕГН ..................................., кандидатстващ/а за длъжност ………………………………............................. по Проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

Декларирам, че:
1. не съм/съм осъждан/а с изтекла присъда и без провинения през последните две години;
2. се намирам в добро физическо и психическо състояние.
3. не притежавам/притежавам ЕР на ТЕЛК/НЕЛК № ………………/дата ………………… срок……………../вид и степен трайно намалена работоспособност/увреждане ……….…………./в проценти/ .гр. Кърджали Декларатор:..............................
Дата:
проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


 Прочитания: 1913 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign