Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 13

 08 Септември 2016

П О К А Н А
№ 13

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 16.09.2016 г. /петък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Кърджали за първото полугодие на 2016 год.
2. Приемане на План за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2016 – 2019 г.
3. Даване на съгласие за изменение на споразумение за партньорство по проект «ХОРО - Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието» по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП «Наука и образование за интелегентен растеж» 2014-2020 г., прието с Решение № 77 от 24.03.2016г.
4. Даване на съгласие за гарантиране на устойчивостта на проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали” от Инвестиционната програма на Община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
5. Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство по проект «Eтнопалитра», по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП «Наука и образование за интелегентен растеж» 2014-2020 г., прието с Решение № 81 от 24.03.2016г.
6. Отчет за изпълнение на задълженията на Община Кърджали към търговските дружества за услугите по събиране, извозване, обезвреждане на твърдите битови отпадъци и дейностите по поддържане на чистотата на обществените места.
7. Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали.
8. Приемане на бизнес програмата за периода 2016-2018 год. на общинско търговско дружество „Ученическо хранене” ЕООД гр. Кърджали.
9. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
10. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 год., определяне на пазараните оценки и начина на продажба на имотите.
11. Даване съгласие за сключване на предварителен договор между община Кърджали и „Мариета” ООД гр. Кърджали за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.122.291 и общински поземлен имот с идентификатор 40909.122.290, по Кадастрална карта на гр. Кърджали, находящи се в „Промишлена зона-изток” и определяне на пазарните им оценки.
12. Обявяване на имот частна общинска собственост за публична общинска собственост в землището на гр.Кърджали.
13. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост в гр. Кърджали.
14. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост в с. Дъждино, Община Кърджали.
15. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост в землище с. Пепелище, Община Кърджали.
16. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2016 г.
17. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ибрям Бекиров Ибрямов с признато право на собственост в землище с. Кобиляне, Община Кърджали.
18. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Петър Продрумов Бояджиев с признато право на собственост в землище с. Петлино, Община Кърджали.
19. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Мехмедали Хасанов с признато право на собственост в землище с. Дъждино, Община Кърджали.
20. Даване на предварително съгласие за преминаване на трасето на обект „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица-изток” (Република България ) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция ) на територията на Република България” през имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ и други общински имоти: полски и общински пътища, дерета, водоеми, сипеи и други територии, заети от селското стопанство и промяна на предназначението на имоти от ОПФ,, засегнати от трасето, в землищата на с. Бели пласт, с. Брош, с. Дъждино, с. Енчец, с. Зелениково, с. Иванци, с. Невестино, с. Калинка, с. Крайно село, гр. Кърджали, с. Македонци, с. Петлино, с. Прилепци, с. Рани лист, с. Резбарци, с. Срединка, с. Стремово, с. Стремци, с. Царевец и с. Ястреб, община Кърджали.
21. Прилагане на пар.9 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в УПИ I–186, УПИ II-188, УПИ III-189 и УПИ XI-187 в кв. 172 по плана на гр. Кърджали.
22. Предложение за допълване на Решение № 28, по Протокол №3 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.01.2013г. за „Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на квартали с №№ 161, 162, 182, 183, 186, 195, 196, 197, 198 и 270 на ж.к. “Възрожденци”- ІІІ част, гр. Кърджали”.
23. Одобряване на Подробен устройствен план-план схема за външно ел.захранване на жилищна сграда на ,,СМАД” ЕООД, находяща се на ул. ,,Тодор Каблешков” №20, засягащо урегулирани поземлени имоти попадащи в кв.87 и кв.88 по плана на гр. Кърджали. Изразяване на съгласие за учредяване право на прокарване през общински имоти, които попадат в трасето на обекта.
24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на зоната засегната от сметищата за битови отпадъци, попадащи в землищата на с. Вишеград и с. Островица, Област Кърджали, Община Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
25. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Петлино и временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Калоянци, община Кърджали.
26. Промяна в наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици ”Христо Ботев” гр.Кърджали на Профилирана езикова гимназия „Христо Ботев” гр. Кърджали.
27. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2016/2017 год.
28. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
29. Отпускане на финансова помощ на пострадали семейства от пожар в Община Кърджали.
30. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1663 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign