Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали обявява

 19 Септември 2016

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА
КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
по Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“
Вх.№ на Дата на подаване Трите имена на КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛЯКоличествена оценка
№ заявление
1. 9 18.7.2016 Камена Радославова Николова 160
2. 31 19.7.2016 Найден Кръстанов Найденов 160
3. 33 19.7.2016 Антония Калоянова Калоянова 160
4. 36 19.7.2016 Гюлсум Ибрям Ибрям 160
5. 49 19.7.2016 Тунай Сунай Раиф 160
6. 53 19.7.2016 Мерием Кемал Ариф 160
7. 54 19.7.2016 Уфук Рейхан Мурад 160
8. 62 19.7.2016 Аднан Айхан Хасан 160
9. 66 20.7.2016 Борислава Ангелова Ангелова 160
10. 85 21.7.2016 Мебура Муса Али 160
11. 86 21.7.2016 Ембие Рамадан Рамадан 160
12. 101 22.7.2016 Мима Иванова Джелепова 160
13. 113 25.7.2016 Дилбер Нури Али 160
14. 128 26.7.2016 Юсеин Ахмед Ходжа 160
15. 133 27.7.2016 Олчай Бекир Емин 160
16. 141 28.7.2016 Габриела Марианова Георгиева 160
17. 216 5.8.2016 Али Сами Халил 160
18. 149 29.7.2016 Халим Сейхан Рахим 160
19. 165 1.8.2016 Иса Муса Мустафа 160
20. 180 3.8.2016 Мехмед Лятив Расим 160
21. 80 21.7.2016 Димитринка Янкова Янкова 160
22. 103 22.7.2016 Севджан Хасан Реджеб 160
23. 11 18.7.2016 Фахри Мухарем Али 160
24. 56 19.7.2016 Гочо Йорданов Севов 160
25. 135 27.7.2016 Несибе Метин Юмер 160
26. 41 19.7.2016 Ниязи Ниязи Якуб 160
27. 130 26.7.2016 Хава Осман Исмаил 160
28. 124 26.7.2016 Азизе Бекир Сеидахмед 160
29. 224 5.8.2016 Добрина Стефанова Славчева 160
30. 3 18.7.2016 Юнусемре Ахмет Четин 159
31. 156 1.8.2016 Себиле Хасан Хайрула 159
32. 2 18.7.2016 Диян Славеев Георгиев 159
33. 90 21.7.2016 Николай Бойков Димитров 158
34. 157 1.8.2016 Хасан Мюмюн Копук 156
35. 166 1.8.2016 Сание Ахмед Исмаил 156
36. 28 18.7.2016 Васил Нейчев Иванов 156
37. 25 18.7.2016 Шерие Неджатин Мехмед 154
38. 44 19.7.2016 Рая Иванова Иванова 154
39. 100 22.7.2016 Фердун Фикри Мюмюн 154
40. 118 25.7.2016 Мустафа Мурсин Мустафа 154
41. 15 18.7.2016 Тодора Севова Караянева 154
42. 16 18.7.2016 Ивайло Венциславов Христов 154
43. 17 18.7.2016 Фатме Ерджан Мехмед 154
44. 22 18.7.2016 Кичка Христофорова Бечева 154
45. 34 19.7.2016 Рахиме Ахмед Мюмюн 154
46. 37 19.7.2016 Хикмет Салиф Емурла 154
47. 63 19.7.2016 Ахмед Осман Кючюкхюсеин 154
48. 68 20.7.2016 Нурие Садък Бекир 154
49. 72 20.7.2016 Несрин Сабри Хасан 154
50. 87 21.7.2016 Айлин Вахтин Сюлейман 154
51. 88 21.7.2016 Себахтин Исмаил Шабан 154
52. 93 21.7.2016 Гюлю Ахмед Сюлейман 154
53. 109 22.7.2016 Пламен Петков Николов 154
54. 117 25.7.2016 Сибел Ервин Юсеин 154
55. 119 25.7.2016 Милка Карамфилова Бенковска 154
56. 134 27.7.2016 Нуршен Реджеб Кадир 154
57. 136 27.7.2016 Божидар Бориславов Борисов 154
58. 146 29.7.2016 Сезгин Мюмюн Идриз 154
59. 143 28.7.2016 Йоан Антонов Кавръков 154
60. 137 27.7.2016 Николай Митков Танев 154
61. 12 18.7.2016 Теодор Николаев Ръжев 154
62. 197 4.8.2016 Баки Сабри Мехмед 154
63. 204 5.8.2016 Гюлбахар Хашим Хазим 154
64. 42 19.7.2016 Сениха Шабан Ахмед 154
65. 78 20.7.2016 Лиляна Иванова Бояджиева 154
66. 99 22.7.2016 Кадир Юсниев Мустафов 154
67. 46 19.7.2016 Ракиб Бекир Хасан 154
68. 20 18.7.2016 Мариан Асенов Шенев 154
69. 38 19.7.2016 Октай Рами Салим 154
70. 51 19.7.2016 Айшегюл Сюлейман Мюмюн 154
71. 52 19.7.2016 Мустафа Сюлейман Мустафа 154
72. 59 19.7.2016 Хамде Тахирюмер Салиф 154
73. 70 20.7.2016 Озан Емин Реджеб 154
74. 159 1.8.2016 Арджан Мустафа Мехмед 154
75. 175 3.8.2016 Селвер Али Мустафа 154
76. 131 26.7.2016 Кадрие Ахмед Ферад 154
77. 18 18.7.2016 Рамадан Йълмаз Салиев 154
78. 29 19.7.2016 Хайрие Реджеб Хасан 154
79. 75 20.7.2016 Мюмюн Назир Юсеин 154
80. 198 4.8.2016 Мария Георгиева Георгиева 154
81. 50 19.7.2016 Бейчет Байрям Али 154
82. 132 26.7.2016 Юсеин Ферад Ферад 154
83. 79 21.7.2016 Севил Метин Ахмед 154
84. 84 21.7.2016 Гюнай Наджи Керим 154
85. 47 19.7.2016 Зейнеб Адем Руфат 154
86. 4 18.7.2016 Румен Валентинов Велков 154
87. 125 26.7.2016 Юзеир Рамадан Юзеир 154
88. 179 3.8.2016 Хабибе Кямил Сюлейман 154
89. 55 19.7.2016 Дорка Делчева Севова 154
90. 40 19.7.2016 Халил Ниязи Якуб 154
91. 58 19.7.2016 Лютфи Али Адем 154
92. 39 19.7.2016 Анше Сеид Халим 154
93. 110 22.7.2016 Петко Тодоров Николов 154
94. 207 5.8.2016 Шукран Мустафа Исмаил 154
95. 152 1.8.2016 Лютви Сеидахмед Ибрам 154
96. 43 19.7.2016 Севда Каменова Москова 154
97. 185 4.8.2016 Реджеб Дурмушали Емин 154
98. 186 4.8.2016 Сашо Йосифов Йосифов 154
99. 211 5.8.2016 Фатме Осман Тахир 150
100. 142 28.7.2016 Илия Костадинов Караманолев 150
101. 184 3.8.2016 Гюлбеяз Аптула Мурталиб 150
102. 129 26.7.2016 Сание Мехмед Юсеин 150
103. 139 27.7.2016 Иванка Иванова Тенева 150
104. 140 27.7.2016 Теню Русев Тенев 150
105. 222 5.8.2016 Зекир Бекир Ахмед 150
106. 202 5.8.2016 Фиданка Василева Чолакова 150
107. 169 2.8.2016 Бирджан Фикри Халим 150
108. 195 4.8.2016 Сеидахмед Ахмед Юмер 150
109. 74 20.7.2016 Басри Юсеин Осман 150
110. 213 5.8.2016 Хайрие Мюмюн Мюмюн 150
111. 150 29.7.2016 Севди Хасансабри Мехмед 150
112. 27 18.7.2016 Айхан Режди Хашим 150
113. 171 2.8.2016 Надежда Албенкова Йорданова 150
114. 201 4.8.2016 Наджие Фейзи Кара 150
115. 77 20.7.2016 Мария Иванова Стоилова 150
116. 1 18.7.2016 Делчо Милканов Стоянов 150
117. 205 5.8.2016 Шевадтин Зекерие Джелил 150
118. 158 1.8.2016 Мария Димитрова Гунчева 150
119. 212 5.8.2016 Зелиха Мехмед Фейзула 150
120. 144 28.7.2016 Шукри Емин Салиф 150
121. 120 26.7.2016 Юсеин Халил Аптикадир 150
122. 21 18.7.2016 Сабрие Хасан Кадир 150
123. 24 18.7.2016 Селиме Шакир Сюлейман 150
124. 23 18.7.2016 Шукри Шакир Шакир 150
125. 64 19.7.2016 Кязим Мехмед Ибрям 150
126. 214 5.8.2016 Халил Осман Халил 150
127. 6 18.7.2016 Ахмед Емин Мехмедали 150
128. 69 20.7.2016 Хаккъ Садък Тахир 150
129. 177 3.8.2016 Атанас Димов Илчев 150
130. 14 18.7.2016 Шефкед Расим Хюсеин 150
131. 115 25.7.2016 Сибел Бахри Халил 150
132. 181 3.8.2016 Сабрие Руфат Шериф 150
133. 203 5.8.2016 Найме Мехмед Осман 149
134. 138 27.7.2016 Тайбе Аптула Емин 146
135. 208 5.8.2016 Фарис Нури Ахмед 146
136. 127 26.7.2016 Сами Мурад Джелил 144
137. 5 18.7.2016 Хазим Тасим Мустафа 143
138. 89 21.7.2016 Нутие Садула Сюлейман 143
139. 174 3.8.2016 Реджеб Мюмюн Рюстем 143
140. 220 5.8.2016 Донка Иванова Шопова 141
141. 218 5.8.2016 Фирдес Мурад Идриз 140
142. 98 21.7.2016 Мукатес Реджеб Нуман 140
143. 145 28.7.2016 Анифе Насуф Неджиб 140
144. 155 1.8.2016 Юмер Хасан Хаджъхасан 140
145. 82 21.7.2016 Шабан Тефик Шабан 136
146. 168 2.8.2016 Шукрие Зинал Халил 136
147. 206 5.8.2016 Зекерия Идриз Джелил 136
148. 76 20.7.2016 Назифе Изет Ахмед 132
149. 96 21.7.2016 Стефан Борисов Михайлов 132
150. 187 4.8.2016 Рамадан Шабанов Насуфов 132
151. 65 20.7.2016 Тасим Мюмюн Бекир 132
152. 71 20.7.2016 Ганиме Сюлейман Сюлейман 132
153. 97 21.7.2016 Белю Савов Белев 132
154. 102 22.7.2016 Тонка Атанасова Райчевска 132
155. 112 22.7.2016 Найме Ахмед Хасан 132
156. 114 25.7.2016 Айше Ферад Халил 132
157. 121 26.7.2016 Байрям Юсеин Хасан 132
158. 122 26.7.2016 Адем Мустафа Юсуф 132
159. 153 1.8.2016 Хайрула Хасан Мюмюн 132
160. 170 2.8.2016 Наим Аптула Саим 132
161. 176 3.8.2016 Кязим Касим Бекир 132
162. 188 4.8.2016 Рамадан Мюмюн Али 132
163. 190 4.8.2016 Ганиме Фахри Зейнал 132
164. 219 5.8.2016 Йовка Янчева Радинова 132
165. 210 5.8.2016 Тахир Юсеин Тахир 125
166. 154 1.8.2016 Юмер Бекир Осман 121
167. 19 18.7.2016 Янка Вълканова Тодорова 120
168. 26 18.7.2016 Мустафа Мехмед Али 120
169. 35 19.7.2016 Керана Запрянова Ламбова 120
170. 60 19.7.2016 Назмие Салим Бекир 120
171. 73 20.7.2016 Юлия Наскова Коджаманова 120
172. 81 21.7.2016 Гюлсюм Аптула Юмер 120
173. 91 21.7.2016 Илмие Хасан Ибрям 120
174. 105 22.7.2016 Мюмюн Али Алиосман 120
175. 108 22.7.2016 Тунай Нигяр Сюлейман 120
176. 123 26.7.2016 Милена Младенова Христова 120
177. 189 4.8.2016 Мехмед Зекерие Нури 120
178. 191 4.8.2016 Зейнеп Кадир Хасан 120
179. 194 4.8.2016 Педрие Местан Юмер 120
180. 223 5.8.2016 Шукрие Мюмюн Сюлейман 114
181. 7 18.7.2016 Иванка Станкова Илиева 110
182. 8 19.7.2016 Илия Димитров Илиев 110
183. 13 18.7.2016 Нурия Исмаил Хюсеин 110
184. 30 19.7.2016 Айлин Рафет Рамадан 110
185. 67 20.7.2016 Реджеб Нурдин Мустафа 110
186. 92 21.7.2016 Мара Янева Маркова 110
187. 94 21.7.2016 Шукрие Юсуф Исмаил 110
188. 95 21.7.2016 Зелиха Исмаил Хафуз 110
189. 104 22.7.2016 Динко Вълчев Костов 110
190. 106 22.7.2016 Селиме Хасан Мустафа 110
191. 107 22.7.2016 Недка Митрева Василева 110
192. 111 22.7.2016 Рамадан Шевкет Хасан 110
193. 126 26.7.2016 Станилка Николова Стаматова 110
194. 172 2.8.2016 Бейтула Реджеб Реджеб 110
195. 178 3.8.2016 Кица Василева Илчева 110
196. 183 3.8.2016 Ридван Байрям Мустафа 110
197. 193 4.8.2016 Мехмед Юсеин Салим 110
198. 163 1.8.2016 Шукрю Бекир Али 110
199. 196 4.8.2016 Делка Петрова Димитрова 110
200. 199 4.8.2016 Хатидже Шериф Идриз 110
201. 209 5.8.2016 Севгинар Шевкет Сюлейман 110
202. 160 1.8.2016 Хълмия Али Юсеин 100
203. 217 5.8.2016 Мелтем Шенол Идриз 88
204. 10 18.7.2016 Елена Николова Пенчева 88
205. 57 19.7.2016 Зейра Мюмюн Юсеин 88
206. 83 21.7.2016 Гюлия Халил Демерджи 88
207. 161 1.8.2016 Фикри Шукри Бекир 88
208. 162 1.8.2016 Фейме Хайри Али 88
209. 182 3.8.2016 Хайрие Мехмед Мехмед 88
210. 192 4.8.2016 Донка Янкова Димитрова 88
211. 200 4.8.2016 Хазел Мехмед Шакир 88
212. 167 2.8.2016 Хюрю Мюмюн Халибрям 88
213. 221 5.8.2016 Станка Иванова Духленска 88
214. 48 19.7.2016 Илмие Байрям Хайрула 88
215. 173 3.8.2016 Юсеин Юсеин Юсеин 88
НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ
216. 45 19.7.2016 Тотка Славчева Русева ПОЧИНАЛА
217. 61 19.7.2016 Величко Димитров Кръстев ПОЧИНАЛ
218. 32 19.7.2016 Неврие Реджеб Мюмюн ПОЧИНАЛА
219. 116 25.7.2016 Магда Владимирова Делчева НЕ Е ОСИГУРЕН ДОСТЪП НА КОМИСИЯТА
220. 148 29.7.2016 Фатме Фейме Ахмед ОТКАЗАЛА СЕ
221 164 1.8.2016 Недялка Ангелова Тодорова ОТКАЗАЛА СЕ
222. 147 29.7.2016 Тони Цветанова Иванова ОТКАЗАЛА СЕ
223. 151 29.7.2016 Ерай Мехмедали Шериф ОТКАЗАЛ СЕ
224. 215 5.8.2016 Педрие Бекир Мехмед ОТКАЗАЛА СЕ

ОТ № 1 ДО № 98, КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”, СЧИТАНО ОТ 26.09.2016 г.
ОТ № 99 ДО № 215, КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОСТАВАТ В БАНКА „ЧАКАЩИ”, КАТО ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МЯСТО СЕ ВКЛЮЧВА СЛЕДВАЩИЯ ПО РЕД.
ВАЖНО!
В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО, С РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР, ВСЕКИ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 41
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
НА ВНИМАНИЕТО НА:
ЕЛИСАВЕТА КЕХАЙОВА – ЗАМЕСТНИК КМЕТ И РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА _____П______
/Е. КЕХАЙОВА/
проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


 Прочитания: 2239 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign