Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 25 Септември 2016
ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В
43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, Решение прието от 43-то Народно събрание на 29.07.2016 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 06.11.2016 г., Указ №279 /08.08.2016 г. на Президента на Република България за определяне на 06.11.2016 г. за дата за произвеждане на национален референдум и Решение №3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, относно назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за национален референдум, насрочени на 06.11.2016 г., Ви каня на 28.09.2016 г. /сряда/ от 13,00 ч. в зала 407 на общинска администрация – Кърджали на консултации за конституирането на секционни избирателни комисии в община Кърджали.
За участие в консултациите следва да носите:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице, както и списък с резервни членове със същото съдържание, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица на хартиен и електронен носител, съгласно Приложение №1 и Приложение №2;
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 08.08.2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Пълномощно подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица;


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: ___________П________
/инж. ХАСАН АЗИС/


БИ/Приложение 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ ..............................................................................
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06.11.2016 г.


Име, презиме и фамилия ЕГН Длъжност в СИК Образование Специалност Партия или коалиция Телефон
Секция 0091600001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Секция №091600002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Секция №091600003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Секция №091600004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-----------------------------


..............2016 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ
/КОАЛИЦИЯ/: .....................................................
/подпис и печат/Приложение 2
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ ..............................................................................
ЗА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06.11.2016 г.


Име, презиме и фамилия ЕГН Длъжност в СИК Образование Специалност Партия или коалиция Телефон
Секция 0091600001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Секция №091600002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Секция №091600003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Секция №091600004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
----------------------------


..............2016 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ
/КОАЛИЦИЯ/: .....................................................
/подпис и печат/
 Прочитания: 1499 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign