Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 19 Октомври 2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗАПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Кърджали (Фаза: Предварителен проект)

съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)


1. Информация за Възложителя:

Община Кърджали, представлявана от Хасан Азис – Кмет

Пълен пощенски адрес:

гр. Кърджали 6600, бул. "България" № 41

Телефон: 0361/673 02; Факс: 0361/629 68; e-mail: mayor@kardjali.bg

Лице за контакти:

Веселина Танчева - Началник отдел „Опазване на околната среда”

Тел.: 0361/ 673 79; Факс: 0361/629 68; e-mail: ekologia_kj@abv.bg

2. Обща информация за предложения план:

а) основание за изготвяне на плана - нормативен или административен акт

Съгласно чл. 124а на Закона за устройство на територията - Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Има издадено решение № 93 на Общински съвет – Кърджали от проведено заседание на 23.05.2013 г. за откриване на процедура за изготвяне на ОУП и одобряване на планово задание.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана

Разглежданият период от време, за който ще бъде оценяван ОУП на община Кърджали е 15 години, за който ОУП следва да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Кърджали с всички населени места и землищата им, съобразно целите за развитие, приети на национално, областно и общинско ниво.

Съгласно разпоредбите на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, проектът на ОУП подлежи на обществено обсъждане. Проектът на ОУП на община Кърджали (Фаза: Предварителен проект) е публикуван на сайта на Община Кърджали за провеждане на обществени консултации на 19.10.2016 г.

Крайният срок за обществените консултации е 18.11.2016 г.

. включително.

в) териториален обхват - регионален

Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство на територията (Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обн. ДВ бр. 3/2004 г. и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обн. ДВ бр. 57/2001 г.), изискванията на Община Кърджали и заданието за проектиране.

Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Кърджали – 624 km2(съгласно ОПРОК) и 118 населени места (по данни от ГРАО към 15.03.2015 г.) - град Кърджали (административен център) и 117 села (Айрово, Багра, Бащино, Бели Пласт, Бленика, Божак, Бойно, Болярци, Брош, Бяла Поляна, Бялка, Велешани, Висока, Висока Поляна, Вишеград, Воловарци, Върбенци, Главатарци, Глухар, Гняздово, Голяма Бара, Горна Крепост, Гъсково, Добриново, Долище, Долна Крепост, Дъждино, Дъждовница, Дънгово, Енчец, Жинзифово, Житарник, Зайчино, Звезделина, Звезден, Звиница, Звъника, Звънче, Зелениково, Зимзелен, Зорница, Иванци, Илиница, Калинка, Калоянци, Каменарци, Кобиляне, Кокиче, Кокошане, Конево, Костино, Крайно Село, Крин, Крушевска, Крушка, Кьосево, Лисиците, Лъвово, Люляково, Майсторово, Македонци, Мартино, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Ненково, Опълченско, Орешница, Островица, Охлювец, Панчево, Пеньово, Пепелище, Перперек, Петлино, Повет, Прилепци, Пропаст, Пъдарци, Рани Лист, Резбарци, Ридово, Рудина, Сватбаре, Севдалина, Седловина, Сестринско, Сипей, Скалище, Скална Глава, Скърбино, Снежинка, Соколско, Соколяне, Солище, Срединка, Старо Място, Стражевци, Страхил Войвода, Стремово, Стремци, Татково, Тополчане, Три Могили, Ходжовци, Царевец, Чеганци, Черешица, Черна Скала, Черньовци, Чилик, Чифлик, Широко Поле, Яребица и Ястреб). Територията на общината представлява 20 % от територията на област Кърджали.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)  

Общия устройствен план на Община Кърджали не засяга територии и места включени в НЕМ.

д) основни цели на плана

Основната цел на Общия устройствен план на Община Кърджали е да даде цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.Обхватът на ОУП включва землищата на всички села на територията на Община Кърджали – 116, както и землището на общинския център – гр. Кърджали.

Универсалните задачи на ОУП са: • Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части – местоположението и границите на урбанизираните територии; земеделските територии; горските територии; защитените територии; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение

 • Регламентиране на общия режим на устройство по отношение на всяка от териториите, както и на извън селищните територии – изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие.

 • Определяне на насоките и устройствените мерки за усъвършенстване на структурата на селищната мрежа, вкл. селищните елементи без собствен демографски ресурс за развитие.

 • Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура и определяне съответстващото усъвършенстване на транспортните мрежи.

 • Обосноваване развитието на системите на техническата инфраструктура на територията и определяне разположението на мрежите и съоръженията им, вкл. връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение

 • Регулиране на взаимодействието между устройството на територията и природната й среда и регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, както и дефиниране на необходимите компенсационни мероприятия.

 • Създаване на условия за социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности.

 • Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита.

 • Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.

 • Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на общата последователност на реализиране на устройствените мероприятия, ангажиращи публични инвестиционни и други ресурси..


е) финансиране на плана • МРРБ – 50%;

 • Собствени средства - 50%.


ж) срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

Общият устройствен план на общината се изработва в две фази, както следва: • Първа фаза - Предварителен проект;

 • Втора фаза - Окончателен проект


Времевият график за изработване на ОУП Кърджали е сумарен от сроковете за проучване и проектиране, съгласуване, обществено обсъждане и приеман е/одобряване.

Етапите и сроковете за тяхното разработване са съответно:

1.  Етап 1. Проектно-проучвателни работи и изготвяне на подробен опорен план -  30.03.2016 г;

2.  Етап 2. Изготвяне на Предварителен проект - до 30.08.2016 г;

3.  Етап 3. Изготвяне на Окончателен проект — до три  месеца от приключване на Етап 2;

4.  Етап 4. Изготвяне на Правила и нормативи за приложение на плана - до два месеца след приключване на Етап 3.

В сроковете не се включват сроковете за предоставяне на информация по чл. 115 и чл. 116 от ЗУТ, както и тези за съгласуване, приемане, обществено обсъждане и одобряване на съответните етапи.

В процеса на подготовката на ОУП Кърджали се провежда обществено обсъждане със заинтересованите страни и с обществеността.

3. Орган, отговорен за приемането на плана и орган, отговорен за прилагането  на плана

Предварителният проект на ОУП се съгласува от общинския експертен съвет (ОЕС), който се произнася по предложеното решение, на чиято основа да се разработи Окончателния проект. Съгласуването със заинтересованите институции се провежда съгласно реда и процедурите, определени с действащите нормативни документи.

Изготвеният ОУП се предлага за обществено обсъждане, което се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и оценката за съвместимост, които Възложителя организира и провежда по Закона за опазване на околната среда. Възложителят съгласува проекта за ОУП със заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Окончателният проект се разглежда от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ) и се дават препоръки или се приема. След съгласуването на проекта със съответните инстанции и допълване на техните препоръки и препоръките на ОбЕСУТ, ОУП се одобрява от Общинския съвет по доклад на Кмета на общината. Решението на общинския съвет се изпраща в 7-дневен срок от приемането му на областния управител, който може в 14-дневен срок от получаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред съответния административен съд. Одобрението се обнародва в Държавен вестник и не подлежи на обжалване.

ОУП ще се прилага от Община Кърджали.

4. Място за публичен достъп

Проектът на ОУП на Община Кърджали, Екологичната оценка и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: бул. „България” № 41, етаж 5, стая 505 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа. За допълнителни устни разяснения на място има отговорен експерт и лице с необходимата квалификация от планиращия екип.

5. Време за публичен достъп - 30 дни, считано от датата на публикуване на съобщението: от19.10.2016 г. до 18.11.2016 г. включително.


6. Начин на изразяване на становищата - Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41, по факс: 0361/629 68, по електронна поща: mayor@kardjali.bg .


След приключване на 30-дневния срок за консултации, в периода от 28.11.2016г. до 05.12.2016г. ще бъде проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка и всички приложения към него и проекта на Общ устройствен план на община Кърджали (Фаза: Предварителен проект).ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Доклад за екологична оценка на ОУП
2. ОУП - Предварителен проект - Схема зелена система (100 MB)


 Прочитания: 7914 пъти


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали