Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали приключи изпълнението на проект 2014BG16SPO001-0019 „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали”

 07 Октомври 2016

Приключиха ремонтните дейности по възстановяване на инфраструктурата, засегната от бедствията от 19 юни 2014 г., в рамките на проект 2014BG16SPO001-0019 , финансиран от фонд „Солидарност” на Европейския съюз.
Възстановени бяха коритата и инфраструктурата на деретата в квартал Байкал – град Кърджали, с. Мост и с. Чифлик, Община Кърджали.
Общата стойност извършените разходи по проекта възлизат на 484 190,09 лева.


„Този документ е създаден в рамките на проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали”,който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган”.


 Прочитания: 697 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign