Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 20 Януари 2017

О Б Я В А

На основание чл.18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37, чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № 58 от 12.01.2017г. на Кмета на Община Кърджали

О Б Я В Я В А М:

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Дом за стари хора в Община Кърджали.

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1.1. В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, съгласно чл.18.ал.1, т.3 и т.4 от Закона за социално подпомагане:
- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
1.2.В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.
1.3. В конкурса не могат да участват кандидати, които:
- са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност;
- се намират в ликвидация;
- са лишени от право да упражняват търговска дейност;
- имат парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязла в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
1.4.Изисквания към кандидатите:
- да имат минимум три години опит в предоставяне на социална услуга Дом за стари хора;
- да разполагат с работен капацитет за управление на социалната услуга и финансовите средства в съответствие с нормативните изисквания и спецификата на услугата;
- да разполагат с оборудване и транспортни средства;
- да представят програма за развитието на социалната услуга Дом за стари хора.

2. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги:
Дом за стари хора е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
В Дом за стари хора се предоставят следните социални услуги на потребителите: почистване на спалните помещения, санитарните възли и общи части, помощ при извършване на личния тоалет на трудно подвижни и лежащо болни, хранене, пране на дрехи и спално бельо, гладене, бръснаро-фризьорски услуги, осигуряване на съдействие за ползване на здравни грижи и здравна профилактика, съдействие при административни услуги, посещение на културни мероприятия, организиране и провеждани на трудотерапия, съдействие за организиране на свободното време, честване на рождени и именни дни, отбелязване на исторически дати и др.
Дом за стари хора-Кърджали е специализирана социална услуга, финансирана като делегирана от държавата дейност със Заповед № РД 01-44/14.01.2008 г. на Изп. директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.08.2008 г. с капацитет 30 места и численост на персонала 13 щатни бройки. Предоставяните социални услуги трябва да отговарят на изискванията на ЗСП, ППЗСП, методиките, стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги и други нормативни документи регламентиращи дейността.
Работодател на персонала на социалната услуга е нейния ръководител, съгласно чл.18а, ал.2 от ЗСП. Числеността на персонала се определя, съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала, в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД 01-864 от 30.10.2012г. на Министъра на труда и социалната политика.

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:
Бюджетът се формира на база определените стандарти за издръжка за делегираните от държавата дейности за съответната година. Това включва средствата за разходи за персонал и текуща издръжка, съобразени със съответната нормативна уредба. Министерският съвет ежегодно приема Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Община Кърджали предоставя целия размер на финансовите средства по стандарта за съответната година на делегираната от държавата дейност, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет. Средствата се предоставят ежемесечно, в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора.
Размерът на средствата за всяка година до изтичане на договора е съобразно стандартите за издръжка на социалната услуга Дом за стари хора, като делегирана от държавата дейност.
Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Дом за стари хора, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност и е основание за прекратяване на договора с доставчика.
Договорът със спечелилия конкурса кандидат за управлението на социалната услуга Дом за стари хора на територията на Община Кърджали се сключва след обявяване на резултатите от конкурса. Срокът на договора е пет години, считано от датата на подписването му.

4. Документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга Дом за стари хора в Община Кърджали – по образец;
- Формуляр за предоставяне на техническо и финансово предложение – по образец;
- Копие от съдебно решение за регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство – заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
- Копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ/ЕИК - заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
- Копие от удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социалната услуга - заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
- Декларация за допустимост – по образец;
- Удостоверение за актуално състояние - оригинал;
- Копие от годишен счетоводен баланс и финансов отчет за предходната година - заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
- Удостоверение от съответните компетентни органи за: наличие/липса на данъчни задължения пред НАП и липса на публични задължения към общината, където е регистрирано седалището на кандидата;
- Програма за развитие на социалната услуга Дом за стари хора.
Всички документи трябва да се представят в оригинал или копия, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала), като при поискване от възложителят, кандидатът е длъжен да представи оригинала на представения като копие документ.

5. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:
Дата: 15 март 2017 г.
Час: 10:00 часа
Конкурсът да се проведе на два етапа:
Първи етап: Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Кърджали, включваща представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане, разглежда подадените от кандидатите документи по т. 4 по реда на тяхното подаване и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е представил всички изискуеми документи съгласно т. 4, се отстранява.
Втори етап: Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социална услуга Дом за стари хора по определените критерии в т. 9. Предложенията се оценяват по реда на тяхното получаване в Общината. При наличие на единствен кандидат, отговарящ на изискванията, се преминава към пряко договаряне, съгласно чл.39а от ППЗСП.
Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

6. Краен срок и място на подаване на документите:
Краен срок: 10 март 2017г.;
Място: Община Кърджали, информационен център, етаж 1.
Документите се подават лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с куриер в Информационния център на Община Кърджали в запечатан непрозрачен плик с надпис: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и електронен адрес. При приемане на плика се отбелязват: поредния номер, дата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в деловодната система на Община Кърджали.
Предложения, подадени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията. До изтичане срока на подаване на предложения всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
7. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
Комисията съставя протокол за оценка и класиране на кандидатите.
Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
Обжалването на заповедта по Административно процесуалния кодекс не спира изпълнението й.
Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.
Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

8. Начин на оценяване:

Комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии с относително тегло максимум 100 точки:
- Съответствие на кандидата на предварително обявените условия – 10 т.;
- Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – 25 т.;
- Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 10 т.;
- Финансова стабилност на кандидата и обезпеченост с активи и материална база -10 т. ;
- Програма за развитие на социалната услуга –25т.;
- Съответствие на представената програма от кандидата със Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016-2020г. – 10 т.
- Опит при разработване и управление на проекти и участие на доброволци – 10 т.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от сайта на Община Кърджали - http://www.kardjali.bg-секция "Обяви, търгове, конкурси" . Телефон за контакти: 0361 67387 Прочитания: 2167 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign