МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[13 Февруари 2017]

П О К А Н А № 2


П О К А Н А
№ 2

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 20.02.2017 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за 2016 г. за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2015-2019 г. ,,Заедно за успеха на Кърджали”.
2. Отчет за изпълнението на План - програма и Спортен календар за 2016 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План - програма и Спортен календар за 2017 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали.
3. Допълнение и изменение на Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
5. Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали.
6. Приемане на годишен план за паша и на списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 г.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Даване съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Кърджали и Мария Димитрова Стойчева на съсобствения УПИ ІХ, кв.81 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Деде агач” № 7, с идентификатор 40909.110.312 по Кадастрална карта на гр. Кърджали и съсобствеността върху построената в имота едноетажна масивна сграда с идентификатор 40909.110.312.1 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
10. Даване на предварително съгласие за промяна на статута на поземлени имоти - публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Перперек, Община Кърджали.
11. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване по одобрен архитектурен проект на Селяйтин Юсеин Хасан в общински застроен УПИ VІІ-23, кв.3 по ПУП на с.Охлювец и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ариф Сюлейманов Сюлейманов с признато право на собственост в землище с. Солище, Община Кърджали.
13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Халим Махмудов Османов с признато право на собственост в землище с. Костино, Община Кърджали.
14. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Бейсим Халилов Мехмедов с признато право на собственост в землище с. Багра, Община Кърджали.
15. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Емин Мюмюнов Исмаилов с признато право на собственост в землище с. Воловарци, Община Кърджали.
16. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Областен съвет на БЧК-Кърджали.
17. Вземане на решение за определяне на размера на годишния членски внос на Община Кърджали в изпълнение на чл.17, т.1, от Устава на Сдружение ,,Местна инициатива група – Стамболово - Кърджали 54”.
18. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор 24-10М1-28 от 23.04.2015 г. по проект ,,Перперикон - минало за бъдеще” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014 г.
19. Даване на съгласие за изменение на споразумение за партньорство по проект ,,ХОРО - Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието” по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 ,,Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП ,,Наука и образование за интелегентен растеж” 2014-2020 г., прието с Решение №77 от 24.03.2016 г.
20. Даване на съгласие за изменение на споразумение за партньорство по проект ,,Заедно се подготвяме за училище” по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 ,,Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП ,,Наука и образование за интелегентен растеж” 2014-2020 г.
21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 343 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка