МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[18 Април 2017]

П О К А Н А № 4


П О К А Н А
№ 4

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 25.04.2017 г. /вторник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация на капиталовата програма за 2017 г. на Община Кърджали.
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 г.
3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
5. Допълнение на списъка на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 г.
6. Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
7. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
8. Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.106.612, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Отец Паисий” на собственика на два броя законно построени гаража Георги Димитров Стоянов и определяне на пазарна цена на имота.
9. Даване на съгласие за продажба на общински имоти- УПИ І-502 и УПИ ІІ-501 кв. 245 и УПИ І-499 в кв. 246 по ПУП – ПР на Парк „Арпезос – север”, ул. „Републиканска”, гр. Кърджали, определяне на пазарната цена на имотите и определяне на конкурсните условия за продажба.
10. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 210, кв.18 по ПУП на с.Резбарци, придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 249 кв.18, за който е отреден УПИ V-249, кв.18 по ПУП на с.Резбарци Община Кърджали, собственост на Исмаил Юксел Хюсеин и Ширин Исмаил Хюсеин и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 211, кв.18 по ПУП на с.Резбарци, придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 249 кв.18, за който е отреден УПИ VІ-249, кв.18 по ПУП на с.Резбарци Община Кърджали, собственост на Исмаил Юксел Хюсеин и Ширин Исмаил Хюсеин и определяне на пазарна цена на имота.
12. Даване на съгласие за предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост.
13. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имоти общинска собственост на Професионална гимназия по селско и горско стопанство – гр.Кърджали.
14. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мата Саракинова Султанова, Виктор Стефанов Султанов и Мария Стефанова Каменова, на съсобствения поземлен имот с №56054.501.568 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
15. Прекратяване на открита процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост Микроязовир с кадастрални номера №000133, №000027 и №000818 по картата на възстановената собственост на землищата на с.Невестино, с.Иванци и с.Рани лист.
16. Даване на предварително съгласие за преминаване на трасето на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на обект:„Изграждане на водопровод за „ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ“ АД от магистрален водопровод Кърджали - Момчилград” през имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ и други територии, заети от селското стопанство и промяна на предназначението на имоти от ОПФ, засегнати от трасето, в землището на с. Пепелище, Община Кърджали.
17. Даване съгласие за изработване на ПУП-ПР /план за регулация/ за общински път от ос.т.33 до ос.т.47, кв.22 по ПУП на с.Пепелище, Община Кърджали и промяна статута му от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на водопровод през полски път с №000061 попадащ в землището на с.Ридово, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
19. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на водопровод през полски път с №000075 попадащ в землището на с.Ридово, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на канализация в землището на гр.Кърджали, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
21. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна мрежа гр.Кърджали, отклонения от кабелни шахти на БТК” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
22. Рехабилитация и реконструкция на „Път ІІІ-507 Кърджали-Мост-Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, Област Кърджали.
23. Даване на съгласие за отпускане на допълнителни средства за Сдружение ,,МИГ - Стамболово - Кърджали 54”.
24. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на община Кърджали (2017 – 2018 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2017 г.
25. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2016г., заложени в Стратегията на Община Кърджали и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
26. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2016г.
27. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 281 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка