Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 03 Май 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Имам удоволствието да Ви поканя да участвате на пресконференция по проект „Да бъдем активни - нови възможности за младежите от община Кърджали“, Договор BG05M9OP001-1.002-0177- С01, финансиран по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Пресконференцията ще се проведе на 05.05.2017г., от 11.00 часа в Бизнесинкубатура , в гр. Кърджали.
Поканени за участие са представители на местните , регионални и национални медии.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, целевите групи и дейности по проекта, както и резултатите.


С уважение, инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджалиwww.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-1.002-0177- C01 - „Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост


 Прочитания: 1344 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign