МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[16 Май 2017]

П О К А Н А № 5


П О К А Н А
№ 5

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 22.05.2017 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство.
2. Предложение за отмяна на Решение №71 от 30.03.2017г. и Решение №102 от 25.04.2017г. на Общински съвет – Кърджали.
3. Гласуване в общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали от упълномощения от Общински съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
4. Отчет за изпълнение на План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016-2019 год..
5. Приемане на План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2017-2019 год..
6. Приемане на годишните отчети за 2016 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наемателите им и определяне на пазарна оценка на жилищата.
10. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ – помещение за продажба на закуски в ГПЧЕ/ЕГ/ „Христо Ботев” гр.Кърджали.
11. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Дружеството на художниците”, гр.Кърджали върху имот частна общинска собственост, представляващ: УПИ XVI – база СБХ, кв.6в по ПУП на гр.Кърджали на ул.”Климент Охридски” №10, ведно с двуетажна сграда със застроена площ 138 кв.м.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ – кабинет по дентална медицина в Здравна служба кв.”Гледка”, гр.Кърджали.
13. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на Паркинг зад сградата на бивш „Градски съвет” , ул. „Омуртаг”, гр. Кърджали
14. Предложение за одобряване на ПУП-ПР /Подробен устройствен план–парцеларен план/ на зоната засегната от сметищата, попадащи в землищата на с. Вишеград и с. Островица, община Кърджали.
15. Приемане на Отчет за изпълнение на Културен календар на община Кърджали за 2016 г. и приемане на Културен календар на община Кърджали за 2017 година.
16. Приемане на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали за 2017 г.
17. Преобразуване на Основно училище ,,Св.Св. Кирил и Методий” село Стремци, в Обединено училище ,,Св.Св. ,,Кирил и Методий”.
18. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на община Кърджали.
19. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 664 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка