Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 5

 16 Май 2017

П О К А Н А
№ 5

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 22.05.2017 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство.
2. Предложение за отмяна на Решение №71 от 30.03.2017г. и Решение №102 от 25.04.2017г. на Общински съвет – Кърджали.
3. Гласуване в общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали от упълномощения от Общински съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
4. Отчет за изпълнение на План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016-2019 год..
5. Приемане на План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2017-2019 год..
6. Приемане на годишните отчети за 2016 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наемателите им и определяне на пазарна оценка на жилищата.
10. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ – помещение за продажба на закуски в ГПЧЕ/ЕГ/ „Христо Ботев” гр.Кърджали.
11. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Дружеството на художниците”, гр.Кърджали върху имот частна общинска собственост, представляващ: УПИ XVI – база СБХ, кв.6в по ПУП на гр.Кърджали на ул.”Климент Охридски” №10, ведно с двуетажна сграда със застроена площ 138 кв.м.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ – кабинет по дентална медицина в Здравна служба кв.”Гледка”, гр.Кърджали.
13. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на Паркинг зад сградата на бивш „Градски съвет” , ул. „Омуртаг”, гр. Кърджали
14. Предложение за одобряване на ПУП-ПР /Подробен устройствен план–парцеларен план/ на зоната засегната от сметищата, попадащи в землищата на с. Вишеград и с. Островица, община Кърджали.
15. Приемане на Отчет за изпълнение на Културен календар на община Кърджали за 2016 г. и приемане на Културен календар на община Кърджали за 2017 година.
16. Приемане на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали за 2017 г.
17. Преобразуване на Основно училище ,,Св.Св. Кирил и Методий” село Стремци, в Обединено училище ,,Св.Св. ,,Кирил и Методий”.
18. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на община Кърджали.
19. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1505 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.