Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха Плана за финансово оздравяване на община Кърджали 2017-2019 година

 20 Май 2017

На 19 май в залата на Бизнесинкубатора се състоя публично обсъждане на Плана за финансово оздравяване на община Кърджали 2017- 2019г. на основание чл.130д,ал.3,т.2 от Закона за публичните финанси. Планът за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2017-2019г. набелязва изпълнението на система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с които се цели постигане на финансова устойчивост на общинските финанси. На въпросите отговаряха главният финансист на общината Валентин Иванов, кметът инж. Хасан Азис и председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа. На общественото обсъждане присъстваха зам.–кметовете Мюмюн Али, Тунджай Шюкрю и Веселина Тихомирова. В срещата се включиха също областният управител Никола Чанев, омбудсманът на община Кърджали Расим Муса, общински съветници от различни политически групи в местния парламент, председателят на Обществения съвет към ОбС Кърджали Милан Миланов, специалисти от общинска администрация, граждани.
„При извършения анализ на финансовото състояние на община Кърджали за 2015 г. и за 2016 г., резултатите показват недостиг на собствени приходи за финансиране на местните дейности. От тук се явява и причината за реализирането на просрочените задължения, които към 31.12.2016 г. са в размер на 15 125 500 лв., в т.ч. за капиталови разходи 767 324 лв.”, коментира в началото на срещата главният финансист на общината Валентин Иванов.Той се спря на причините за допускане на просрочия,сред които отговорности на общината по отношение дофинансиране на държавни дейности, срив в индустриалното производство, използване на налични собствени средства и ресурси за реализирането на одобрени европейски проекти и др. Изтъкнати бяха и мерките за приотизиране и оптимизиране на разходите като ефективен контрол върху събираемостта на собствените приходи от Дирекция „Местни приходи”, намаляване на капиталови разходи за основни ремонти, предвидени за финансиране със собствени средства, оптимизиране на структурата и числеността на персонала, засилване дейността на звеното за вътрешен одит в общината и второстепенните разпоредители с бюджети.
По време на публичното обсъждане бяха подкрепени предложенията за актуализирането размера на туристическия данък и определяне на „синя зона” в централна градска част с въвеждане на такса за паркиране. Бе направено предложение за сериозно намаляване разходите за извънтрудови възнаграждения. В голяма част от изказванията не бе възприето заложеното за 2017 г. намаляване разходите за култура и спорт. По време на дискусията бе направено конкретно предложение за съгласуване и по – добра координация между местна и регионална власт, както и обединяване усилията на всички кърджалийски представители в законодателната и централна изпълнителна власт при реализиране и финансова подкрепа на важни проекти, касаещи Кърджали и областта като цяло.
Към мерките за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2017 – 2019 г. в частта „Приходи” са посочени 9,5 млн. лв. Близо половината от тях или 4,06 млн.лв. са от увеличаване на приходите и доходи от собственост и разпореждане с общински нефинансови активи, друга голяма част или 2,9 млн. лв. трябва да се постигне чрез повишаване събираемостта на приходите за предходни години от местни данъци и такси. За същия период разходите трябва да бъдат ограничени с 5,7 млн. лв. Това ще стане най – вече чрез намаляване на средствата за издръжка на всички местни дейности с 5% или 2,3 млн лв. Предвидено е отпадане от капиталовия списък на обекти, за които ремонтните работи не са крайно наложителни или няма проектна готовност /1,5 млн.лв./. Предвидени са също ограничения на средства и в други сфери, които са посочени в Приложение 1 към Плана за финансово оздравяване на община Кърджали 2017-2019г. Мерките за ограничаване на просрочените задължения ще се изпълняват по времеви график като отговорните длъжностни лица по съответните мерки ще изготвят междинни отчети след всяко тримесечие на годината до изтичане на срока 2019 год.

Планът за финансово оздравяване на община Кърджали 2017-2019 г. ще бъде подложен на гласуване на предстоящото заседание на ОбС Кърджали на 22 май 2017 г.
Още снимки
 Прочитания: 1448 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign