МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
18 Октомври 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[08 Юни 2017]

ОбявлениеОдобрен е проектът на Община Кърджали „Активно включване за по-добър живот” BG05M9OP001-2.005-0135 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от европейски съюз чрез европейски социален фонд, приоритетни оси №1 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и №2 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”
Проектът е насочен към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, повишаване на мотивацията им за водене на независим и самостоятелен начин на живот, чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда и предоставяне на услуги, според индивидуалните им потребности. Включване в пазара на труда лица, които полагат грижи за своите близки с увреждания, хора с увреждания и икономически неактивни лица. Предоставят се възможности за обучение и придобиването на професионални умения и квалификация в професиите „Работник в озеленяването”, „Помощник в строителството“ и „Готвач” на 36 лица от допустимата целева група: икономически неактивни лица; хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца и увреждания и деца и възрастни в риск. Избраните специалности съответстват на конкретните нужди на Община Кърджали. Като бенефициент по проекта, Община Кърджали се ангажира да наеме на работа 36 от обучените лица по трите професии за период до 6 месеца.
За да могат хората от целевата група спокойно и активно да се включат в обучение и заетост ще бъде създаден Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги за зависимите членове от техните семейства. Той ще се помещава на бул. „България” – административна сграда /бивш ОНС/, ет.3, стаи №352 и 353, като се предвижда преустройство и ремонт на помещенията. Екипът на Центъра ще включва специалисти, които имат различен профил на своята компетентност: социален работник, рехабилитатор, психолог и медицински специалист, като по този начин ще се гарантира интегриран подход за предоставяне на услугите. Социалните услуги в Центъра ще се предоставят от социални асистенти и лични асистенти, според индивидуалните потребности на потребителите, установени в оценката на потребностите и заявеното желание на потребителя: ежедневни грижи при поддържане на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства и др.
В Центъра ще се работи с лица с увреждания и техните семейства с цел преодоляване на стреса, пълноценно социално включване и социална интеграция, повишаване на здравната култура, укрепване на опорно-двигателната система, пълноценно и здравословно хранене, осигуряване на безопасни и здравословни условия на живот и работа, подобряване на имунната система на организма, както и самостоятелно справяне.
Дейностите по информация и публичност ще включват отразяване на всички инициативи с целевата група и популяризиране на предоставяната интегрирана услуга в Община Кърджали.
Проектът е на стойност 389 842,99 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Новината е посетена: 725 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка