МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
18 Октомври 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[15 Юни 2017]

П О К А Н А № 6


П О К А Н А
№ 6

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 22.06.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение за предприемане на мерки за подобряване състоянието на пътната мрежа в Община Кърджали.
2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
3. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
5. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
6. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ V-6156, кв.185 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци - Прилепци”, с идентификатор 40909.114.611 на собственика на законно построената в него жилищна сграда - Маджид Мехмед Ибрям и определяне на пазарна цена на имота.
7. Даване съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Севгинар Ахмед Ахмед за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот, находящ се на ул.”Оборище” с идентификатор 40909.107.321 и общински поземлен имот, находящ се на ул.”Ивайло” с идентификатор 40909.107.320 по Кадастрална карта на гр. Кърджали и определяне на пазарните им оценки.
8. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване пристрояване по одобрен архитектурен проект на Айдън Алиосман Юсеин и Айтен Алиосман Наим в общински застроен УПИ V, кв.8 по ПУП на с.Петлино, Община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
9. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Хазим Ибрахим Хаджихазим, чрез продажба на общинските 551/652 идеални части от имот с № 013028, с НТП: друга селищна територия находящ се в землище с.Гъсково, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на общинските идеални части от имота.
10. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Реджеб Халимов Реджебов и Фирдес Бейтола Реджебова, на съсобствения поземлен имот с №78149.103.97 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
11. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Слави Руменов Йосифов, на съсобствения поземлен имот с №56054.501.700 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота
12. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Касим Мехмедов Юнузов, на съсобствения поземлен имот с №40909.7.109 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
13. Даване на съгласие за предоставяне без търг или конкурс под наем на помещения, находящи се в сградата на бивш Градски съвет, ул.”Отец Паисий” №3”, гр.Кърджали на Сдружение с нестопанска цел „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД”.
14. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обособена част от спортен обект, представляващ спортна зала, находяща се в Спортен комплекс „Арпезос”, гр.Кърджали.
15. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на медицинска дейност.
16. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект "Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора ", финансиран по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.
17. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по проект „ Активно включване за по-добър живот”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 от 28.04.2017 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, приоритетна ос №1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и приоритетна ос №2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.005„ Активно включване ”.
18. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.119.221 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, съставляващ улица от ос.т.2018 до ос.т.2015, между кв. 237 и кв.242 по ПУП на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали и промяна статута на имота от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
19. Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон ” Община Кърджали.
20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот № 000200 попадащ в землището на с.Широко поле, Община Кърджали.
21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот № 017022 попадащ в землището на с.Широко поле, Община Кърджали.
22. Отмяна на Решение №129 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 11.07.2013 г.
23. Отчет за дейността по програма СИНДИ – зона Кърджали през 2016 г.
24. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
25. П И Т А Н И Я.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 683 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка