Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи проекът „Подай ръка да успеем заедно" ДГ„Слънчев рай” с.Перперек общ.Кърджали,

 28 Юни 2017

Приключи изпълнението на проект „Подай ръка да успеем заедно" ДГ„Слънчев рай” с.Перперек общ.Кърджали, Договор №БС-33.15-1-014 от 28.09.2016 г. по Приоритет 1 Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства, за Конкурсната процедура 33.15-2016 към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).Проектът на стойност 16 989,01 лв. се реализира в рамките на девет месеца в детската градина, а негов ръководител е Ваня Василева.
Днес на заключителна пресконференция в детското заведения тя представи постигнатите резултати по проекта, като обърна особено внимание на ролята, която той е оказал върху децата, техните родители, семействата като цяло и не на последно място върху учителите в детската градина по отношение на възпитателния процес. Василева, бе категорична, че чрез проекта са постигнати заложените цели, а именно изграждане на позитивни нагласи на общуване за пълноценна социализация на децата от етническите малцинства и осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда на децата в детската градина.
С въвеждане на новия закон за училищното и предучилищно образование и възпитание все повече се налага интеркултурното възпитание, за социализацията на децата с различен етнос. Освен традиционните методи и търсене на нови иновативни методи, подходи и похвати при реализиране на образователните цели и задачи, се организираха дейности за по-пълноценна социализация на децата, за които българския език не е майчин, каза Василева. Тя подчерта, че в рамките на проекта са били разработени тематични разпределения по образователни направления, които целели по-добро усвояване на българския език, придобиване на социални умения, развитие на индивидуалните заложби и интереси, подобряване на тяхното себеуважение и добиване на увереност в техните възможности. Сформирани са били и четири детски ателиета, три модули и дейности с учители и родители, образователна и изследователска дейност, работа с родителите и семейството за разясняване на ползите от образованието на децата, надграждане и разширяване на опита и знанията. С придобитите знания и умения децата по-лесно и сполучливо се справят в образователната среда в детската градина, а по-късно и в училище, а чрез формите в отделните ателиета, децата по естествен и близък до емоционалността им начин засилиха интереса си към детската градина и преодоляват затрудненията в комуникацията, водещи до пълноценна социализация, попадайки в нова привлекателна за тях среда, допълни ръководителя на проекта Ваня Василева. Тя уточни, че дейностите, в рамките на 9 месеца, са се реализирали по два пъти седмично от квалифицирани преподаватели. В проекта са били включени целеви 56 деца, както и всички останалите деца участници на възраст от 3 до 7 години и техните родители.
Прилагането на система от въздействия /традиционни и иновативни форми, методи и средства/ допринесе за постепенното свързване, приспособяване и уравновесяване на децата от малцинствата, каза Василева. Тя уточни, че в тази връзка са били организирани посещения на културни мероприятия и местни природни и исторически забележителности.
„Новите образователни игри, големият брой детски книги, енциклопедии и учебни пособия обогатиха представите на децата за света. Обогатяването на дидактичния фонд е предпоставка за по-добра ефективност и на учителския труд. Учителите и родителите на всички деца и доброволци са другите дейни участници по проекта. Тяхната лична ангажираност в процеса на обучение на децата затвърди представата за ролята на образованието, водещи до пълноценна социализация на децата от етническите малцинства в детската градина.”, подчерта още ръководителя на проекта Ваня Василева.
В края на пресконференцията тя уточни, че е изготвен план за устойчивост на проекта за една година. Чрез него дейностите реализирани по проекта ще продължат и в следващите месеци и ще продължат да надграждат усвоените знания на децата и техните родители, за обогатяване на езиковата им култура и тяхната социализация.„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.


Още снимки
 Прочитания: 1809 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign