МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[06 Юли 2017]

П О К А Н А № 7


П О К А Н А
№ 7

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 17.07.2017 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2017 г.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали.
4. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
6. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
7. Даване съгласие за продажба на застроен поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали с идентификатор 40909.27.114 на собственика на законно построените в него сграда-помпена станция с идентификатор 40909.27.114.1 и обслужващ трафопост с идентификатор 40909.27.114.2 – „АКВА ТИМ БГ” ЕООД гр. Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
8. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване-допълващо застрояване по одобрен архитектурен проект на Февзи Хасан Осман в общински застроен УПИ ХІІ-106, кв.21 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
9. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
10. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху Детска железница, находяща се в парк „Простор” гр.Кърджали на Общинско дружество „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД – гр.Кърджали.
11. Даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми – публична общинска собственост.
12. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на “В и К” ООД гр. Кърджали.
13. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на “ДКЦ №1” ООД гр. Кърджали.
14. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали.
15. Издаване на разрешително за ползване на воден обект.
16. Определяне на срок за предоставяне на услугата „Социални жилища” и наемна цена за социалните жилища, изградени по проекта „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” от Инвестиционната програма на Община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
17. Даване на съгласие за гарантиране на устойчивостта на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” от Инвестиционната програма на Община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
18. Даване на съгласие за гарантиране на устойчивостта на проект ,,Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали” от Инвестиционната програма на Община Кърджали, кандидатстващ за финансиране по Приоритетна ос 1 ,,Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП ,,Региони в растеж” 2014-2020 г.
19. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-5.001 ,,Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура” на ОП ,,Региони в растеж” 2014-2020 г.
20. Даване на съгласие за кандидатстване на "Пазар на производителите – Кърджали" ЕАД с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.00.5 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.
21. Даване на съгласие за кандидатстване на "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.00.5 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.
22. Оптимизиране на мрежата от детски заведения на територията на община Кърджали за учебната 2017/2018 г.
23. Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини и на защитени училища на територията на община Кърджали за 2017/2018 учебна година.
24. Предложение за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2017/ 2018 учебна година.
25. Отпускане на парична помощ за лечение на тежко болно лице.
26. П И Т А Н И Я.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ................................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 617 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка