Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи изпълнението на проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”

 01 Юни 2017


ПРОЕКТ
„Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали” Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014


Община Кърджали приключи изпълнението на проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”, Договор за ПБФП № 2015BG16SPO001-014, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. Общата стойност на договора бе 56 050,00 лв. , като 100% от стойността на проекта е гранд.
Община Кърджали бе включена като конкретен бенефициент по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от бедствията от 30.01- 04.02.2015 г.
Финансовата помощ бе предназначена за покриване на част от спешните мерки за справяне с последиците от бедствията. В проекта бяха включени два обекта в Община Кърджали, а именно:
1. „Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали”
2. ”Възстановяване на стена от габиони в дере кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”.

Към 31.05.2017 г. обекта ”Възстановяване на стена от габиони в дере кв. ,,Веселчане" в град Кърджали” е изпълнен и приет. Продължава работата по обект „Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” която ще приключи до края на месец юни 2017 г.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.”


 Прочитания: 1045 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign