МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[11 Юли 2017]

ОБЯВАОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ


Във връзка с Проект„Активно включване за по-добър живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“,Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси”


УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ


1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”;

2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;


ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ и СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ се подават в срок от 11.07.2017 г.  до 14.07.2017 г. (вкл). от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №107


Телефон за информация: 0361 67 386


Необходими документи: • Заявление (по образец);

 • Документ за самоличност (за справка);

 • Автобиография (по образец);

 • Копие от диплома за завършено образование;

 • Копие от удостоверение / сертификат за преминато обучение при наличие на такова по предишни програми или проекти;

 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец);

 • Декларация за съдимост и здравословно състояние ( по образец);

 • Други (по усмотрение на кандидата);


Изисквания за заемане на длъжността личен асистент

Лични асистенти могат да бъдат лица, които: 1. Са пълнолетни български граждани;

 2. Не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

 3. Не са осъждани;

 4. Имат минимум начално или основно образование;

 5. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.


Описание на длъжността:

Осъществяват полагането на постоянни грижи за лица (деца или възрастни с трайно увреждане, или невъзможност за самообслужване), оказване на помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; административни услуги; съдействие при осигуряване на транспортно обслужване; битови услуги – пазаруване, плащане на сметки и др.; организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя.


Изисквания за заемане на длъжността социален асистент

Социални асистенти могат да бъдат лица, които:

1. Са пълнолетни български граждани;

2. Не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

3. Не са осъждани;

4. Имат минимум основно образование;

5. За социални асистенти по проекта могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.


Описание на длъжността:

Осъществяват полагането на постоянни грижи за лица (деца или възрастни с трайно увреждане, или невъзможност за самообслужване), оказване на помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; административни услуги; придружаване до работно място, училище или обучение; помощ при подготовка на домашни задачи, когато потребителят е ученик и др.


 Един асистент може да  работи с 2 или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време.


Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Кърджали и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Провеждането на подбора протича в два етапа: • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

 • Събеседване


Вид на договора – с определен срок

Работно време: непълно


ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;

Новината е посетена: 851 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка