МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[11 Юли 2017]

ОБЯВАОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ЕКИП В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ


Във връзка  с Проект „Активно включване за по-добър живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси”  удължава срока за прием на документи


ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

2. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ;

3. РЕХАБИЛИТАТОР;

4. ПСИХОЛОГ;


МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:


Социален работник1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 16 мес. на 8 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър

 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;

 • Добра компютърна грамотност;

 • Умения за работа в екип;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Организиране и координиране дейността на Центъра; контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите на Центъра; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги в Центъра, относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги;

Медицински специалист 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 15 мес. на 8 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър

 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”;

 • Добра компютърна грамотност;

 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Медицинският специалист извършва медицински манипулации, свързани с лечението на потребителя, назначени от лекар; консултира и оказва помощ на социалните и личните асистенти при изпълнение на техните задължения; мери кръвното налягате и кръвната захар, придружава потребителя при посещение при лекар, в лечебното заведение за извършване на консултации, прегледи, изследвания; следи за повишаване на жизнения статус на потребителите и подобряване на здравословното им състояние; изготвяне на индивидуалните планове на потребителите;


Рехабилитатор 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 15 мес. на 4 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование

 • Специалност – „Рехабилитатор”, „Кинезитерапевт”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”;

 • Добра компютърна грамотност;

 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Възстановяване или подобряване на засегнатите двигателни и др. функции; подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване; развиване и подобряване на фината моторика; изготвяне на индивидуалните планове на потребителите; трениране на загубените или увредените физически, психически и когнитивни функции, лечебна физкултура и спорт – целта е хора с увреждания, които дълго време са били в състояние на изолация и принудително бездействие да изпълняват комплекс от упражнения за подобряване на двигателната им активност и др.


Психолог - 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 15 мес. на 4 часов работен ден • Степен на образование – висше;

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър

 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна
 • Добра компютърна грамотност;

 • Психологическа нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;

 • Да е дееспособно лице;

 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 • Професионална дисциплина и отговорност;

 • Професионален опит – предимство;

 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;


Описание на длъжността: Осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им; изготвя индивидуалните планове на потребителите; подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа; информира и обсъжда състоянието на потребителите с роднините и/или близките; идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;

 • Документ за самоличност /за справка/;

 • Автобиография /образец/;

 • Копие от диплома за завършено образование;

 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;

 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);

 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;


 ДОКУМЕНТИТЕ  ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИУСЛУГИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПЕРИОДА ОТ 11.07.2017 г.  до 21.07.2017 г. (вкл).  от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №107

Телефон за информация: 0361 67 386


Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.


Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали


ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;

Новината е посетена: 919 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка