МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[14 Юли 2017]

О Б Я В АО Б Я В А

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, Проект „Активно включване за по-добър живот, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, ще проведе подбор за обучение на 36 лица по част от професия по първа и втора квалификационна степен


Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Лица с увреждане

2. Лица, полагащи грижа за зависими членове на семейства

3. Икономически неактивни лица

„Неактивен” е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно). Студенти редовно обучение се считат за „неактивни”.


Обучението ще бъде за придобиване на професионални умения и квалификация в професиите „Работник в озеленяването”, „Помощник в строителството” и „Готвач”. Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране на целевата група, както и след провеждане на анкетен лист и анкетна карта, отразяващи инидивидуалните потребности на всяко лице.

По проекта ще бъдат обхванати 36 лица от допустимата целева група по процедурата, за професионално обучение по следните специалности: „Основни и довършителни работи”, „Озеленяване и цветарство” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Ще бъдат сформирани общо 3 учебни групи – по една за всяка специалност. 1. Обучение по част от професия по първа квалификационна степен: „Помощник в строителството”, Специалност:„Основни и довършителни работи” – Хорариум на обучението: 200 учебни часа – теория:60 часа и практика: 140 часа /26 дни/;; Брой на обучаваните лица: 12; Изисквания за входящо и изходящо образователно ниво: завършен най-малко начален етап на основно образование (IV клас), или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта;

 2. Обучение по част от професия по първа квалификационна степен: „Работник в озеленяването”, Специалност: „Озеленяване и цветарство” – Хорариум на обучението: 200 учебни часа – теория:60 часа и практика: 140 часа /26 дни/; Брой на обучаваните лица: 12; Изисквания за входящо и изходящо образователно ниво: завършен най-малко начален етап на основно образование (IV клас), или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта;

 3. Обучение по част от професия по втора квалификационна степен: „Готвач”, Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки” – Хорариум на обучението: 300 учебни часа – теория:120 часа и практика: 180 часа /39 дни/; Брой на обучаваните лица: 12; Изисквания за входящо и изходящо образователно ниво: завършен X клас;


Обученията ще се провеждат по 8 часа на ден, в делничните дни, като учебният час е 45 минути. Обученията ще завършат с полагане на изпит. Успешно положилите изпит ще получат удостоверения за професионално обучение /образец на МОН 3-37/. Лицата, от целевата група преминали успешно обучение, ще се назначат на работа за период от 6 месеца на 6 часов работен ден в социални услуги, детски градини, училища и по кметствата на община Кърджали.Необходими документи: • Заявление (по образец);

 • Документ за самоличност (за справка);

 • Автобиография (по образец);

 • Копие от диплома за завършено образование;

 • Медицинско свидетелство за здравословно състояние;

 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец);

 • Декларация за съдимост и здравословно състояние ( по образец);

 • Други (по усмотрение на кандидата);


ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕ се подават в срок от 17.07.2017 г.  до 28.07.2017 г. (вкл). от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №107

Телефон за информация: 0361 67 386


Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.


Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Новината е посетена: 851 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка