Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 02 Май 2017

Агенция за социално подпомагане, в качеството си на управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.
Община Кърджали, в качеството си на партньорска организация - бенефициент, удължава периода на прием на документи от кандидат-потребители за предоставяне на топъл обяд, във връзка с подписаното допълнително споразумение по изпълнението на Договора.
Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата, в периода от 01.05.2017 г. до 31.12. 2019 г.
Имат право да кандидатстват лица и семейства, които попадат в следните групи
Основна целева група:
1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално подпомагане";
3.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност;
4.Скитащи и бездомни деца и лица.
5. Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителен сезон 2015/2016 г..
Допълнителна целева група:
1.Майки /осиновителки/, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл.8, ал.1 от ЗСПД;
3.Лица и семейства, получили еднократни и месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
4.Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП, въз основа на на установено индивидуално ниво на материално лишение;
5. Конкретни представители от основната целева група, които не са включени в целевата група на трапезарията
Приемът на документи продължава всеки работен ден от 09,00-12,00ч. и от 13,00 – 16,00ч. в Домашен социален патронаж на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 74, етаж 3, стая 314. Телефон за контакти:
0361/6 45 42
Необходими документи за кандидат-потребителите :
1. Заявление – декларация/ Приложение № 2/;
2. Документ за самоличност /за справка/;
3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /за справка/;
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/копие/;
5. Удостоверение за настойничество/попечителство/копие/;
6. Други документи.


 Прочитания: 1092 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign