Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 8

 20 Септември 2017

П О К А Н А
№ 8

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 28.09.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетни групи ,,СЕС” към 31.12.2016 г.
2. Информация за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетни групи ,,СЕС” за първо полугодие на 2017 г.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кърджали.
4. Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали.
5. Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
7. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
8. Даване съгласие за продажба ½ идеална част от застроен УПИ I-76, кв.18 по ПУП на с. Долно Зелениково, Община Кърджали на собственика на законно построената в него жилищна сграда – Салиха Хюсеин Ахмед и определяне на пазарна цена на имота.
9. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване-допълващо застрояване по одобрен архитектурен проект на Сали Дурали Дурали в общински застроен УПИ ХІ-116, кв.11, по ПУП на с.Сипей, Община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
10. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Бойко Тодоров Паскалев, чрез продажба на общински имот с пл.сн. № 168, участващ в УПИ Х-77,168, кв.6 по ПУП на с. Главатарци, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на общинската част от имота.
11. Създаване на Общинско предприятие ,,Паркинги и гаражи и зони за паркиране” и приемане на Правилник за дейността му.
12. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съставляващ ,,Дом за стари хора” гр. Кърджали на Областен съвет на БЧК – Кърджали.
13. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на „Бивша стоматологична поликлиника”, бул. ,,Тракия” №13, гр. Кърджали и осъществяване на медицинска дейност.
14. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
15. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Юсеин Хабиб Емин с признато право на собственост в землище с. Орешница, Община Кърджали.
16. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Мустафа Мустафов Мустафов с признато право на собственост в землище с. Крайно село, Община Кърджали.
17. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за обезщетяване на наследниците на Юсеин Хасанов Емурлов с определено право на обезщетение със земеделска земя в землището на с. Прилепци, Община Кърджали.
18. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за обезщетяване на наследниците на лица с определено право на обезщетение със земеделска земя в землището на гр. Кърджали.
19. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2017/2018 г.
20. Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2017/2018 г.
21. Участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 03.10.2017 г.
22. П И Т А Н И Я.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ................................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1962 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign