Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха новия социален проект на община Кърджали „Активно включване за по-добър живот”

 11 Октомври 2017

Днес в община Кърджали бе представен новия социален проект, който ще се реализира в рамките на 18 месеца, „Активно включване за по-добър живот”. Неговата реализация започна през юни, а целта му е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, както и повишаване на мотивацията им за водене на независим живот. Това ще стане чрез насърчаване на равни възможности на тези лица за заетост и реализация на пазара на труда и предоставяне на услуги, според индивидуалните им потребности.
Проектът бе представен днес на встъпителна пресконференция в залата на Бизнес инкубатора от ръководителят му Ширин Сюлейман, а зам.-кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова направи кратък преглед на социалните услуги в общината.
Според Ширин Сюлейман, която е и директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в общинска администрация Кърджали, проектът е иновативен по своя характер и се осъществява по два компонента по процедура „Активно включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Насочен е към икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства и семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск.
Сред специфичните му цели са предоставяне на качествена подкрепа на лицата от целевата група, подкрепа на семейства, в които има лице/дете с трайно увреждане и даване на възможност за професионално развитие на неговите членове, както в социалната сфера, така и на свободния пазар, както и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и самотноживеещите хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и независимост.
В рамките на проекта, който е с продължителност 18 месеца и трябва да приключи на 1 декември 2018 година, са включени над 10 дейности по двата компонента. По компонент едно това са дейности свързани предоставяне на обучение за придобиване на част от професия, както и осигуряване на заетост на лица, полагащи грижа за зависими членове или на хора с увреждания след предоставяне на обучение, за период до 6 месеца.
По компонент две се създава Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги. Към центъра вече са назначени социален работник, медицински специалист, рехабилитатор и психолог. Центърът ще се помещава в сградата на бул. България 74 /бивш Окръжен съвет/, офиси и предстой да бъде открит до седмици.
По време на днешната пресконференция ръководителя на проекта Ширин Сюлейман разказа какво е постигнато от началото на проекта до момента.От думите й стана ясно, че към настоящия момент се предоставят социалните услуги в общността “Социален асистент” – на 23 потребители и “Личен асистент” – на 17 потребители. 37 лица са предоставящи услугите “Личен асистент” и “Социален асистент”, като видът и продължителността на услугите се осъществяват съгласно индивидуален план за всеки потребител. За предоставянето на почасовите услуги в рамките на проекта, не се заплащат месечни такси.
Във връзка с дейността предоставяне на обучение за придобиване на част от професия за лица, полагащи грижа за зависими членове на семейства или хора с увреждания вече са определени 36 лица от допустимата целева група, отговарящи на изискванията за съответната професия/специалност, съгласно ЗПОО и ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия. За тях се организиране и ще бъде проведено обучение за придобиване на част от професия по първа квалификационна степен за 12 лица по професия “Помощник в строителството”, специалност “Основни и довършителни работи”, за 12 лица по професия “Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство” и за 12 лица по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”. Лицата, преминали успешно обучение се назначават на работа за период от 6 месеца в социални услуги, детски градини и по кметства на Община Кърджали.
Проект „Активно включване за по-добър живот” с бенефициент Община Кърджали се реализира по Договор №BG05M9OP001-2.005-0135-C01, сключен с Министерството на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-2.005
Проектът е на стойност 389 842,99лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още снимки
 Прочитания: 1642 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign