Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Започва набирането на кандидати за доброволно формирование в Кърджали

 16 Октомври 2017

С цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/ и Решение № 274 от 13.12.2013 г. на Общинския съвет, кмета на Община Кърджали набира кандидати за сформиране на доброволни формирования на територията на общината.
Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система(ЕСС).
Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, което е сключило договор с кмета на общината по реда на ЗЗБ.
С договора доброволецът се задължава да участва в обучение и да изпълнява задачи за защита при бедствия, за което получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет.
За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.

Необходими документи за регистрация на доброволеца:
- Заявление по образец;
- Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
- Копие от лична карта;
- Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
- Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
- Свидетелство за съдимост;
-Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
- Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
- Договор с кмета на общината.

Място за подаване на документи стаи 601 и 602 в сградата на общинска администрация.

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден на телефони 0361/67 332; 67 334.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: инж.ХАСАН АЗИС


 Прочитания: 1796 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign