МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
19 Февруари 2018
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[08 Ноември 2017]

П О К А Н А


П О К А Н А № 10

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 16.11.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Предложение за промени в състава на Постоянните комисии.
3. Сформиране на работна комисия за актуализация на Правилника за удостояване със званието «Почетен гражданин на Община Кърджаил» и за награждаване с морални и материални награди.
4. Отмяна на т.1 от Решение №185 по Протокол №8 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.09.2017 г.
5. Допълнение и изменение на Наредбата за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на Община Кърджали.
6. Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
7. Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на Община Кърджали.
8. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
9. Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
10. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ ІХ-213, кв.237 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Ст.кладенец” с идентификатор 40909.119.271 на собственика на законно построената в него едноетажна сграда за битови услуги с идентификатор 40909.119.271.1 – „ТАЛИЯ 12” ЕООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване на съгласие за учредяване в полза на Община Кърджали на безвъзмездно право на допълнително пристрояване в размер на 50 кв.м. към съществуващата административна сграда на Общинска администрация за заседателна зала, разположена в имот с идетификатор №40909.110.223 откъм ул. „Екзарх Йосиф” на бул. „България” №41, гр.Кърджали.
12. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
13. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мими Иванова Карамфилова, на съсобствения поземлен имот с №40909.27.1472 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
14. Определяне на цени за добив на дървесина и продажба на добита дървесина от общинския поземлен фонд на Община Кърджали и от горски територии – общинска собственост.
15. Даване на съгласие за подписване на записи на заповеди по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0001-С01, проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, финансиран по процедура BG016RFOP001-1.021 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали» на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.
16. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ, във връзка с §10 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
17. Разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за обект: ,,Външно електрозахранване на Тринадесет еднофамилни жилищни сгради в имоти с идентификатор 40909.9.70, 40909.9.71, 40909.9.72, 40909.9.73, 40909.9.74, 40909.9.75, 40909.9.58, 40909.9.77, 40909.9.78, 40909.9.79, 40909.9.80, 40909.9.81, 40909.9.82 в местност ,,Капан дере”, землище гр.Кърджали” и право на прокарване през ПИ 40909.8.21 и ПИ 40909.9.12.
18. Предложение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване / на част от квартали кв.15, кв.16 и кв.19 и изменение на ПУП-ПУР / Подробен устройствен план - план за улична регулация / на улица между о.т.53 – о.т.64 и о.т.61 - о.т.55 по плана на с.Долно Зелениково, Община Кърджали.
19. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – план схема на отклонения от кабелни шахти, собственост на ”БТК” ЕАД към обект: Оптична кабелна мрежа в гр.Кърджали на ”ЕСКОМ” ООД. Изразяване на съгласие за учредяване право на прокарване през общински имоти, които попадат в трасето на обект: Оптична кабелна мрежа в гр.Кърджали на ”ЕСКОМ” ЕООД.
20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, план за застрояване и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Доизграждане на резервоар за питейни води с. Петлино”.
21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Довеждащ водопровод от началната шахта в близост до с. Ненково до ПСПВ -Енчец”.
22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Канализация на с. Резбарци и ул. „Осми март”.
23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Отливен канал от Дъждоприемник №21 в кв. Гледка”.
24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ за обект: ”Отливен канал след дъждопрлеливни шахти №25 и №26 в кв. Горна Гледка, гр. Кърджали”.
25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен, парцеларен план и одобряване на техническо задание на основание чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, за елементите на техническата инфраструктура за обект: ”Довеждащ водопровод от ПСПВ Енчец до Напорен резервоар 13 000м3 и до Напорен резервоар 5 000м3”.
26. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ........../п/..................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 1923 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи