МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
20 Февруари 2018
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[07 Декември 2017]

П О К А Н А

П О К А Н А
№ 11
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 14.12.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали.
2. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Енчец, Община Кърджали.
3. Определяне на представител на Община Кърджали в комисията за изработване на областната здравна карта.
4. Приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали.
5. Приемане на план - сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
7. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
8. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на СУ „Отец Паисий” гр.Кърджали, върху части от имот частна общинска собственост, находящи се на I-ви ет. в сградата на „Бизнесинкубатор”, ул.”Отец Паисий” №30, гр. Кърджали.
9. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
10. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ - Помещение №5 за офис дейност, находящо се на І етаж, бул.”Беломорски”№42а, гр. Кърджали.
11. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ - Търговско помещение в сградата на кметство с. Черешица, Община Кърджали.
12. Отмяна на Решение № 676 от 20.09.2007 г. на Общински съвет - Кърджали, даване съгласие за придобиване от Община Кърджали, чрез изкупуване на имот, съставляващ полуподземен, първи и втори етаж от пететажна масивна сграда на Общежитие №2, на ул.”Генерал Делов” № 3, гр. Кърджали - собственост на „Устра Холдинг” АД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на изкупувания имот.
13. Отмяна на точка 1 от Решение № 38 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.02.2017 г.
14. Изменение на Решение №142 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 22.06.2017 г.
15. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектни предложения по проект «Красива България» 2018 и осигуряване на съфинансиране на проектните предложения от страна на Община Кърджали.
16. Даване на съгласие за изпълнение на дейности в сгради общинска собственост по проект „Пътеки за достъпен наследствен туризъм” с участието на Сдружение „Регионален младежки парламент” – Кърджали по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
17. Осигуряване на финансов ресурс за реализиране на проектите ,,Да оживим поречието на река Перперек” и ,,Поречието на река Перперек – привлекателна и облагородена туристическа дестинация” на Сдружение ,,Долината на Перперек”.
18. Създаване на структурно звено към Център за подкрепа за личностното развитие – Общински детски комплекс Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ........../п/....................
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 733 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи