Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 1

 23 Януари 2018

П О К А Н А
№ 1

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 31.01.2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на план-график за заседанията на Общинския съвет през 2018 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали и неговите Постоянни комисии за 2017 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Кърджали за 2017 г.
4. Приемане на Отчет за 2017 г. за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2015-2019 г. ,,Заедно за успеха на Кърджали”.
5. Приемане на годишен Доклад за дейността на Обществения посредник на Община Кърджали през 2017 г.
6. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2017 г.
7. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
8. Приемане на Отчет на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ за дейността й през 2017 г. и утвърждаване на план-сметка за 2018 г.
9. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2017 г. и приемане на Общински план за младежта за 2018 г.
10. Прекратяване на процедурата за финансово оздравявяне на Община Кърджали.
11. Приемане на Бюджета за 2018 година на Община Кърджали.
12. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост на Община Кърджали за 2018 г.
13. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
14. Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2018 г.
15. Разпределение на жилищния фонд за 2018 г.
16. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти публична общинска собственост.
17. Даване на съгласие за предоставяне на спортен обект под наем – публична общинска собственост, представляващ: стадион „Дружба”, гр. Кърджали.
18. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от имот с идентификатор 11243.13.21, находящ се в землището на с. Висока поляна, с площ 0.456 дка, с наемател „Българска телекомуникационна компания” /БТК/ ЕАД гр.София.
19. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Звиница и кмет на кметство с.Енчец, Община Кърджали.
20. Изменение и допълнение на Решение № 248 от 14.12.2017 год. на Общински съвет - Кърджали, с което се дава съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектни предложения по проект ,,Красива България” 2018 и осигуряване на съфинансиране на проектните предложения от страна на Община Кърджали.
21. Даване на предварително съгласие за:
1. Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали” от км 334+447 до км 349+422, с който се засягат имоти – общинска публична и частна собственост, в землищата на с. Черна скала, с. Чилик, с. Невестино, с. Солище, с. Сипей, с. Повет, гр. Кърджали и с. Дъждино, община Кърджали.
2. Промяна на предназначението на поземлени имоти – общинска публична и частна собственост, засегнати от трасето на обект: Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали” от км 334+447 до км 349+422, в землищата на с. Черна скала, с. Чилик, с. Невестино, с. Солище, с. Сипей, с. Повет, гр. Кърджали и с. Дъждино, община Кърджали.
22. Даване на съгласие за извършване на изменение на Общия устройствен план на гр. Кърджали, в частта на нереализирани и неподдържани зелени площи за широко обществено ползване на територията на гр. Кърджали.
23. Предложение за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ I, кв.2 и УПИ I, кв.3, по плана на с. Дъждино, Община Кърджали.
24. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 40909.102.111 и 40909.102.112 за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.102.113 по кадастралната карта на гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
25. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 40909.7.58 за обект: “Външно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.24.1 по кадастралната карта на гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
26. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 40909.7.58 за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.7.38 по кадастралната карта на гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
27. Промяна на наименованията на социални услуги в Община Кърджали.
28. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
29. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ............../п/..................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1815 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign