Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Позиция на Община Кърджали

 29 Януари 2018

Във връзка с постъпило писмо с искания с вх. № 92-00-83/22.01.2018г. от Областния координатор на РС на КНСБ ръководството на Община Кърджали изразява следната позиция:
Бюджетът на община Кърджали за 2018г. за работещите в сферата на училищно и детско здравеопазване, образование и социални услуги е обективен, балансиран и съобразен с реалните възможности и приоритети на Общината. Той е в приетата рамка на определените за целта целеви субсидии за фонд работна заплата и издръжка, съобразно длъжността на специалистите, работещи в тези сфери.
В отговор на искането в писмото всеки директор на детска градина да разполага с бюджетна бланка за 2018г. заявяваме че, всеки ръководител на образователна институция и социална услуга в Община Кърджали разполага с такава и има точен разчет на бюджета на база брой деца, брой потребители и средства, получени по стандарт. Ангажимент на всеки ръководител е да изготви и утвърди поименно щатно разписание на длъжностите.
По отношение на искането за размера на основната работна заплата е важно да уточним, че за общинска администрация не се начислява клас прослужено време. Що се касае до социалните услуги, разходите за работна заплата се утвърждават с решение на Общински съвет при приемане на бюджета за съответната година, въз основа на определените единни разходни стандарти.
От месец януари 2018г. са увеличени заплатите на заетите в социалните услуги, предоставяни в община Кърджали. Увеличението е съобразено с увеличението на единните разходни стандарти, приети с Решение на Министерски съвет, за съответната бюджетна година, както и с увеличението на минималната работна заплата. Правят се и разчети за актуализиране на заплатите на служителите в общинска администрация.
Финансирането на медицинските специалисти в здравните кабинети и яслените групи към детските градини е делегирана от държавата дейност и средствата за тях се получават от Републиканския бюджет. Определят се по единни разходни стандарти с Решение на Министерски съвет, за съответната бюджетна година.
Ръководството на Община Кърджали има огромното желание да удовлетвори искането в писмото за увеличаване на основната работна заплата за всички медицински специалисти до 700 лв., но за съжаление това ще формира недостиг, който Общината няма как да дофинансира за тази бюджетна година.
За 2018г. се предвижда увеличаване на заплатите за медицинските специалисти от звено “Училищно и детско здравеопазване“ като основната работна заплата да стане 650 лв. Това увеличение ще доведе до 805лв. средна работна заплата за едно лице в звеното.
Ръководството на Община Кърджали заявява още веднъж позицията си на отвореност и диалогичност към всички заинтересовани страни, така както е било винаги до сега. Убедени сме, че само чрез диалог, партньорство и взаимни компромиси можем да се справим с всички предизвикателства.

29.01.2018г.
Гр.Кърджали


 Прочитания: 2016 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign