МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
19 Февруари 2018
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[09 Февруари 2018]

О Б Я В АОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


Обявява конкурс за избор на здравен медиатор в с.Перперек, общ.Кърджали
Необходими документи:
- Заявление по образец
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Копие от документ за трудов стаж

Образец на заявлението се получава в стая 113, ет. 1 на Община Кърджали или може да се изтегли от обявлението.

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността
- Владеене на езика на общността
- Комуникативни умения
- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
I етап: разглеждане на постъпилите документи за конкурса;
II етап: провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на I етап.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

08 март 2018г., от 10.00 часа, в стая 303, етаж 3-ти в сградата на Община Кърджали.

Краен срок за подаване на документи: 07 март 2018 г.
Документите се подават в информационния център на Община Кърджали

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
З А Я В Л Е Н И Е


От ................................................................................................................................................
/трите имена по документ за самоличност/

ЕГН : ..............................................., Л.К. № ................................., издадена на ..................... от ...............................................,

адрес: гр./с. ......................................., ж.к. ..................................... ул. ..................................... № ......., вх. ......., ет. ....., ап. ......., тел. ..........................................

телефон за контакт: ......................................, електронна поща: .............................................


УВАЖАЕМИ Г-Н АЗИС,


Желая да участвам в обявения конкурс за избор на здравен медиатор.

За участие в конкурса прилагам следните документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Копие от документ за трудов стаж


С уважение,

...........................................
/подпис/Дата: ...........................
гр. Кърджали

Новината е посетена: 219 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи