Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 07 Март 2018

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на  Проект за  Изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА  В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.  

С Решение № 31 от 20.02.2017  г. на Общински съвет – Кърджали бе приета Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали, която регламентира условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Кърджали и настаняването им в социалните жилища, изградени  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали, се цели да се осигури нейното съответствие с изискванията на приложимите правила за държавни помощи, посочени в изменените Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на  Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и приложенията към тях.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.03.2018 г. /вторник/ от 17.00 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.

Проектът за  Изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА  В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ  е публикуван на интернет страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg в раздел„Общински съвет” в секция „Проекти на нормативни актове”.

За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.

Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41,  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 13.03.2018 г./вторник/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 13.03.2018 г. /вторник/.

Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

                                                                                   

Кмет на община Кърджали:

                                                                                                                     /инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1671 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign