Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №3

 13 Март 2018

 

П О К А Н А

 3

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На  21.03.2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                    Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 1. Утвърждаване на образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито  имущество.
 2. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали, приета с Решение №31 от 20.02.2017 г. на Общински съвет – Кърджали.
 3. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс гр. Кърджали.
 4. Приемане на отчет  за  дейността  на  Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали  през 2017 г. и план за дейността през 2018 г.
 5. Приемане   на   отчет   на   Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г.
 6. Приемане на отчет за изпълнението на Програма за развитието на  туризма на територията на Община Кърджали за 2017 г. и приемане на  Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали за 2018 г.
 7. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения,  находящи се  в  Сградата  на  бивша  Стоматологична  поликлиника, бул.”Тракия”№13, гр.Кърджали,  за осъществяване на дентална медицинска дейност.
 8. Разрешение  за  изменение  на  Общ  устройствен  план (ОУП),  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за УПИ XV отреден за обществено и делово обслужване в кв.231 по плана на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ.
 9. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Оптични кабелни мрежи и отклонения на гр.Кърджали” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 10. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за кв.21 и кв.23 по плана на с.Петлино, Община Кърджали,  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 11. Предложение  за  одобряване  на  ПУП-ПП  (подробен устройствен план-парцеларен план) за водопровод към обект:  Водоснабдяване на село Кьосево, мах. Ситово и с. Тополчане, Община Кърджали.
 12. Изменение на Общ устройствен план (ОУП) в частта на УПИ I-101, кв.91 по плана на ,,Централна градска част” (,,ЦГЧ”), гр. Кърджали.
 13. Предложение за сключване на договор за сътрудничество и     побратимяване между Община Кърджали и Община Силиври, Р Турция.

 

 

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                        К Ъ Р Д Ж А Л И: .................................

                                                                                           /Р. МУСТАФА/

 


 Прочитания: 1422 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign