Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 19 Март 2018

       На 20.03.2018 г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” ддесетото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България. В него ще бъдат представени подробности за две от обявените процедури чрез подбор на проектни предложения по мерки на Оперативна програма Развитие на селските райони 2014-2020г /ОПРСР/.Това са Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани от Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия".
      Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 


 Прочитания: 1337 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign