Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали откри Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги

 01 Октомври 2018

Днес официално бе открит Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги, по изпълнявания от община Кърджали проект „Активно включване за по-добър живот”. Проект, който от една страна реализира интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, а от друга предоставя обучение за придобиване на част от професия.  Центърът се реализира по компонент 2 на проекта, а на откриването му присъстваха директорът на Дирекция „Социално подпомагане” Кърджали Росица Стоянова, представители на дирекцията и на други социални институции и медии.

Пред присъстващите ръководителят на проекта Ширин Сюлейман подчерта, че проектът, дело на Нермин Мехмед -главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване” в общинска администрация Кърджали, е иновативен и получава висока оценка от потребителите. По думите й дейностите включени в него са  насочени към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, както и към повишаване на мотивацията им за водене на независим и самостоятелен начин на живот.

Ширин Сюлейман представи и екипа, който работи в Центъра и уточни, че в него се предоставят както социални и  здравни услуги, така и услуги свързани с психологическа подкрепа и социално включване.

В рамките на социалните услуги влизат  социалния  и личния асистент. Социалния  оказва помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, както и оказването на помощ при  административни услуги, придружаване при ползване на медицински услуги; придружаване до работното място, училище или обучение,  помощ при подготовка на домашни задачи, когато потребителят е ученик и др. Личният асистент оказва помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, помага при организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя и др.

За осъществяване на медицинските услуги  в Центъра се грижи медицински специалист, предвиден е и рехабилитатор. Психологът пък осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им, като подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа. Работата по социалното включване също е включена в дейността на Центъра, чрез предоставяне на професионално консултиране и ориентиране на лицата с увреждания, подкрепа при търсене на работа и заетост, допълни още ръководителя на проекта Ширин Сюлейман.Тя уточни и че всяко лице от целевата група, съобразно индивидуалните си потребности, има възможност да ползва различни услуги предоставяни в откритият днес Център. Предоставянето на услугите  се извършва по предварително изготвени графици, като се обръща сериозно внимание на персонала да поощряват самостоятелността на потребителя и насърчаването им при вземане на решения, относно начина им на живот, както и подпомагане за развиване на силните им страни, каза още Сюлейман.

Центърът работи от няколко месеца, като досега екипът реализираше дейностите по проекта в сградата на община Кърджали. От днес той може да бъде открит на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 74 – административна сграда /бивш ОНС/, етаж 3,  стаи №352 и 353

По проекта към настоящия момент предоставящи социалната услуга „Личен асистент” са 19 лица, услугата „Социален асистент” са 23 лица, общо 42 лица.

Потребители на социалната услуга „Личен асистент”и „Социален асистент” са 45 лица/деца с увреждания.

 Проект  „Активно включване за по-добър живот” се изпълнява от община Кърджали по Договор № BG05M9OP001-2.005-0135 -С01 с Министерството на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 3450 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign