Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 10 Октомври 2018

Областен информационен център-Кърджали  кани  представители на образователни, културни и социални институции и организации, представители на бизнеса и неправителствения сектор, медии, местни власти, граждани да вземат участие в конференция на тема  30 години Кохезионна политика – бъдеще и  развитие”.

Конференцията  ще се проведе на 12.10.2018 година / петък/ от 11.00 часа в голямата зала  в сградата на Бизнес-инкубатор на ул. „Отец Паисий“ № 12 в град Кърджали.

Целта на събитието е да започне гражданска дискусия за възможностите за финансиране на общините, бизнеса и неправителствения сектор през следващия програмен период.

Конференцията е част от общата национална инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика“ на мрежата от 27-те Областни информационни центрове в Република България.

Ползите за Вас от участие в конференцията:

Ще получите предварителна информация за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027, предложена от ЕК за новия програмен период;

Яснота за това как политиките рефлектират върху нашата работа в областта  на здравеопазването, образованието, бизнеса и социалната сфера;

Ще бъде чут Вашият глас за развитието и насоките в следващия програмен период.

 

С тази конференция Областен информационен център-Кърджали ще популяризира предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период  и новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., и ще инициира широка обществена дискусия на местно ниво за бъдещата рамка на финансиране с европейски средства през новия период 2021-2027 година.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

                                    

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за БФП № BG05SFOP001-4.001-0027- С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПДУ 2014-2020 г.”

                  


 Прочитания: 1103 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign