Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 14 Ноември 2018

                             

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми госпожи и господа,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония за откриване на  обновената сграда на Професионална гимназия по селско и горско стопанство -  град Кърджали, по проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство -  град Кърджали- привлекателен образователен център за младите хора”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0033-С01, финансиран от Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои  на 23.11.2018 г. /петък/  от 12.00 часа в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство - гр. Кърджали, ул. „Аграрна” № 1 .

                                                              

 

инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

 

 

 Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0033-С01 Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г          


 Прочитания: 1143 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign