Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №  11

 15 Ноември 2018

П О К А Н А

 11

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

 

На 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                                    Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

                   

 1. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Кърджали.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
 3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –  общинска собственост на Община Кърджали за 2018 г.
 4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
 5. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 6. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд  - частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 7. Даване на съгласие за продажба на застроен  УПИ VII-72, кв.39 по ПУП  на кв. ”Веселчане”, гр.Кърджали, отреден за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.125.128 по Кадастралната карта на гр.Кърджали на собственика на законно изградените в него търговски обекти с идентификатори 40909.125.128.1, 40909.125.128.2,  40909.125.128.3 по Кадастралната картаа на гр. Кърджали –  Йълмаз Халил и определяне на  пазарна цена на имота.
 8. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ X-общ., кв.12 по ПУП на с.Горна крепост, Община Кърджали на собственика на законно построената сграда – Албена Хъзър и определяне на  пазарна цена на имота.
 9. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІІ – общ., кв.18 по ПУП на с.Седловина, Община Кърджали на собствениците на законно построената в имота сграда –  Сергей Ангелов и Айля Юсеин, и определяне на  пазарна цена на имота.
 10. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №262, кв.33 по ПУП на с. Бели пласт, Община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ III-234, кв.33, отреден за част от поземлен имот с пл.сн. №234, кв.33, собственост на Авни  Байрам и определяне на пазарна цена на имота.
 11. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №263, кв.33, ПУП на с. Бели пласт, Община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ II-234, кв.33, отреден за част от поземлен имот с пл.сн. №234, кв.33, собственост на Авни Байрам и определяне на пазарна цена на имота.
 12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Спиро Трингов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали.
 13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Никола Карабоюков с признато право на обезщетение, със земи в землище с. Прилепци, Община Кърджали.
 14. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ – помещение, находящо се в приземен етаж в сградата на кметство с. Чилик, Община  Кърджали.
 15. Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
 16.  Даване на съгласие за подписване на цесия за разсрочено плащане.
 17. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002   ,,Развитие на туристически атракции” по Приоритетна ос 6: ,,Регионален туризъм” на Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014-2020 г.
 18. Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002   ,,Развитие на туристически атракции” по Приоритетна ос 6: ,,Регионален туризъм” на Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014-2020 г., кандидатстващо за финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от финансов инструмент /ФИ/.
 19. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор  по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ  и определяне на пазарните цени на общински поземлен имот, представляващ придаваема част  към УПИ ІV-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, Община Кърджали и части от поземлен имот, собственост на частно лице, съставляващи придаваеми части към  УПИ ІІІ-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне.
 20. Изменение на Решение №135 по Протокол №7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.06.2018 г., във връзка с дадено  съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж  в размер на 25 кв.м в полза на Църковното настоятелство на Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча” гр.Кърджали за изграждане на параклис в общински УПИ XVII, кв.5 по ПУП на Зона за краткотраен отдих „Енчец”, землище с.Брош, Община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.202 по Кадастрална карта на с.Брош. 
 21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №40909.7.37 попадащ в землището на гр.Кърджали, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план за имоти УПИ VI-60, 61 и VII  в кв.14, УПИ I в кв.13 и отпадане на нереализирана улица от о.т.41 до о.т.12 по плана на с. Крайно село, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 23.  Даване на съгласие за  изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на р. Върбица в землището на с. Глухар,  Община Кърджали, от поземлен имот  №15216.17.15.
 24. Утвърждаване на поднормативна подготвителна група в СУ ”Йордан Йовков” гр. Кърджали.
 25. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 26. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 27. П И Т А Н И Я.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                К Ъ Р Д Ж А Л И:    ……….......……….....

                                                                                                     /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1225 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign