Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха резултатите от проекта „Активно включване за по-добър живот”

 26 Ноември 2018

     Днес на  заключителна пресконференция  в Бизнесинкубатора бяха  отчетени  резултатите от проекта  „Активно включване за по-добър живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. На  срещата с  екипа,  работил 18 месеца, присъстваха  представители на различни социални  служби и  организации, имащи  отношение към основните цели и  дейноститe, включени в рамките на проекта. „Този  проект  е  още  едно  потвърждение, че сред приоритетите  на  община  Кърджали е разширяване на социалните услуги”, каза зам. – кметът  Веселина  Тихомирова На срещата присъства и  Нермин Мехмед, главен експерт  в  отдел „Социални дейности”  в общинска  администрация. Проектът „Активно включване  за по –добър  живот” е  иновативен.Целевата  група обхваща икономически неактивни лица, хора с увреждания  и техните семейства, както семейства с деца с увреждания и  деца и възрастни в риск”обясни  Ширин Сюлейман,  директор на  Дирекция „Хуманитарни дейности” и ръководител на проекта.  Тя се спря подробно на  специфичните цели и основните дейности, извършени по проекта. Общата цел е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания  и  техните семейства, повишаване на мотивацията им за водене на   независим и самостоятелен  начин на живот, както и включването в пазара на труда на лица, които полагат грижи за своите близки с увреждания, хора с увреждания и икономически неактивни лица. По проекта , Компонент 2, е създаден и Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги, също  са  предоставени  социални  услуги  в общността „Социален  асистент” и „Личен асистент, осигуряване на  заетост на лица, полагащи грижи за зависими членове или хора с увреждания  след предоставяне на обучение за период от 6 месеца  - Компонент 1  и др.

   Проект „Активно включване за по-добър живот” по договор  BG05M9OP001-2.005-0135-С01, се финансира  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. , съфинансиран от Европейски  съюз  чрез Европейския   социален фонд.  Безвъзмездната   финансова помощ е в  размер  на  389 842 ,99 лв.

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1317 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign