Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха резултатите от проведено проучване и реалната ситуация на заетостта на лицата с увреждания в Община Кърджали

 27 Ноември 2018

      

 

       На кръгла маса  в Бизнесинкубатора  в Кърджали  днес бяха  представени  резултатите от проведеното проучване и реалната ситуация, по отношение на заетостта на лицата с увреждания в Община Кърджали. Проявата е част от проект  „Активно включване за по-добър живот”.  „Целта на проучването е  информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласите на обществото”,  каза  при  откриване на срещата  Ширин  Сюлейман,  директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинска  администрация  Кърджали  и ръководител на проекта.  Участваха също  Метин Хафъзсалим, директор на дирекция „Бюро по труда” и  Лилия Кирилова – представител на МТСП. В  срещата  се включиха също  Шенай Бекир, председател на РО на СИБ – Кърджали и Мая Петкова,  директор на ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране, директори на Социални услуги,  на детски градини и училища.  Данните от  направеното проучване бяха представени  от инж. Нина Сандева,  управител на фирма „Европартнер” ЕООД, която  проведе анкетното проучване с две групи лица- хора с увреждания и работодатели. Основната цел бе да  се  проучат възможностите и потребностите от реализация на пазара на труда на хората с увреждани,  както и установяване потребностите на работодателите от служители и нагласите им за наемане на хора с увреждания.

Анализ на резултатите от проучването на хора с увреждания:

      Настоящото проучване на хората с увреждания, които са извън пазара на труда, показва че за тях, независимо от разпоредбите в българското законодателство, съществуват сериозни бариери за намиране на подходяща работа. Причините са много и от различно естество:

- Личностни – нежелание от страна на хората с увреждания за преквалификация; недостатъчно търсене или непознаване на възможностите, които предоставя ДБТ за временна работа по различни програми и мерки; неудовлетворение и отрицателни настроения срещу всичко и всички без да се полагат усилия за преподготовка в друга икономическа сфера и активно търсене на работа; нежелание за трудова дейност и други;

- Инфраструктурни – невъзможност за придвижване в населеното място или в сградата на фирмата/учреждението;

- Работодателски – липса на средства, инициатива или желание/отношение за адаптиране на работно место за човек с увреждания; нежелание за назначаване на лица с увреждания по различни причини.

      Анализ на резултатите от проучването с работодатели:

  • Част от работодателите са установили, че не всички хора с увреждания, изпълняват поставените им задачи като се позовават на заболяванията си. Това е причина да бъдат предпазливи при назначаване на хора с увреждания на постоянна работа;
  • Малък брой предприятия работят по проекти, които осигуряват средства за създаване на достъпна архитектурна среда;
  • Въпреки познаването на българското законодателство, малък брой работодатели се възползват от облекченията при назначаване на работа на хора с увреждания. Една от причините е големият обем документи, които трябва да представят в ДБТ. Малките предприятия, каквито са и по-големият процент от проучените по проекта, нямат човешкия ресурс, който да се занимава с обработването на тези документи.

        Изследването като цяло показва, че има необходимост да се работи за промяна на нагласите по отношение използване потенциала и възможностите за реализация на хората с увреждания. Те остават една от най-рисковите целеви групи на пазара на труда, независимо от регламентираните в българското законодателство антидискриминационни и насърчителни мерки при осигуряване на работни места и наемане на лица с намалена работоспособност. Една от причините за неблагоприятното състояние на заетостта на хората с увреждания е, че голяма част от работодателите недооценяват потенциала на работниците с увреждания и съществуват предразсъдъци по отношение на техните възможности. От друга страна, самите безработни хора с увреждания се нуждаят от насърчаване, подходящо обучение и консултиране, достъпна архитектурна и информационна среда и осигуряване на достатъчно технически средства и услуги за пълноценна трудова дейност. Изключително важна предпоставка за успешното социално включване на хората с увреждания е промяната в нагласите в обществото спрямо тях. Това обуславя необходимостта от провеждането на дейности за преодоляване на предразсъдъците и за промяна на нагласите на обществото по отношение на възприемането на увреждането и самите хора с увреждания. Много важно е  самите хора с увреждания да се представят като носители на позитивни роли, като равнопоставени граждани в едно демократично общество. 

           По време на кръглата маса бяха обсъдени  още възможностите за трудова реализация на хората с увреждания, програмите за наемане на лица с увреждания, възможностите за самонаемане на лицата с увреждания и информираността на работодателите за стандартите за достъпност на работната среда и др.

       Направеното проучване сред целевата група потвърждава необходимостта от реализирането на проекти като „Активно включване за по-добър живот”, които променят обществените нагласи, насърчават работодателите да наемат на работа лица с увреждания и създават условия за тяхната социална интеграция и подобряване на живота им.

         Проект „Активно включване за по-добър живот”  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г, съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1469 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign