Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 19 Февруари 2019

С П Р А В К А

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 14.01.2019 г. за срок от 30 дни, бе публикуван Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали на интернет страницата на Община Кърджали и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно предложения проект на обявения адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41 или на електронния адрес на общината obshtinakardzhali@kardjali.bg.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:………./П/………….

/ инж. ХАСАН  АЗИС /

18.02.2019 г.


 Прочитания: 673 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.