Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №  2

 21 Февруари 2019

П О К А Н А

 2

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

 

На 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                       

Проект!

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”  на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД-гр.Кърджали и  определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 05 март 2019 г.
 2. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
 3. Предложение за избор на Обществен посредник на Община Кърджали.
 4. Определяне на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
 5. Прекратяване дейността на Еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала ,,Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр. Кърджали.
 6.  Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разрореждане с имоти-общинска собственост за 2019 г. и определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 7.  Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ I – общ., кв.3 по ПУП на с. Седловина, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда - Айнур Абдурахман и определяне на пазарна цена на имота.
 8.   Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Садулла Хаджиев, чрез продажба на общински 535,34/1332 идеални части от съсобствен УПИ IX-60,63, кв.6 по ПУП на с. Калинка, Община Кърджали, равняващи се на 535,34 кв.м., целият с площ 1332 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 9.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Наджи   Юсеин, чрез продажба на общински 237/480 идеални части от УПИ VІI-6013,5554, кв.103 по  ПУП на кв. ”Възрожденци”-тераса, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.112.64 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, кв. ”Възрожденци”, ул. ”Петко Калчев” №19, равняващи се на 237 кв.м, целият с площ 480 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 10.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Димитър Дунгов, чрез продажба на общински 188/530 идеални части от съсобствен поземлен имот с №40909.303.458 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 5 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали, целият с площ 530,27 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 11.   Даване съгласие за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на  поземлен имот с идентификатор 40909.106.492 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, съставляващ  паркинг и улица с ос.т.2147-2148-2149,  кв. 255 по ПУП на гр.Кърджали и промяна на статута от публична общинска собственост в частна общинска собственост на част от имота и на сграда с идентификатор 40909.106.492.1 по Кадастралната карта на гр.Кърджали.
 12.  Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 13.  Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2019/2020г.
 14. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за отдаване под наем без търг или конкурс за една стопанска година.
 15.  Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ангел Стоев с признато право на собственост в землище гр. Кърджали.
 16.  Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Стана Стоева с признато право на собственост в землище гр. Кърджали.
 17.  Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Цветанка Халтаджиева с признато право на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали.
 18.  Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Юмер Юмеров с признато право на обезщетяване със земи в землище с. Прилепци, Община Кърджали.
 19.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 43856.11.241 попадащ в землището на с.Лисиците, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 20.  Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004-008, проект ,,Областен информационен център в гр. Кърджали – заедно с информираните граждани”, финансиран по процедура  BG05SFOP001-4.004 ,,Осигуряване функциониране на националната мрежа от 27 областни информационни центрове, през периода 2019-2021 г.” на ОП ,,Добро управление” 2014-2020 г.
 21.   Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Споразумение № РД 50-37 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Стамболово и Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ /НОИР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/ОПОС 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ /МИГ Стамболово-Кърджали 54/.
 22.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали през 2018 г. и план за дейността през 2019 г.
 23.  Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2018 г. за развитието на детско - юношеския, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2019 г. за развитието на детско - юношеския, училищния, спорт за всички и  спорт за високи постижения в Община Кърджали.
 24.  Приемане на Отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2018 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2019 г.
 25.  Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.
 26.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 27.  ПИТАНИЯ.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                    К Ъ Р Д Ж А Л И:    ……….......……….....

                                                                                           /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 971 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.