Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В Кърджали се проведе обществено обсъждане на доклада по ОВОС за строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци на производствената площадка на „ХАРМОНИ 2012” ЕООД, генерирани от дейността на бившия ОЦК

 25 Февруари 2019

      На 22.02.2019 г., от 14:00 часа, в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали се състоя обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” с  възложител – „ХАРМОНИ 2012” ЕООД.

Участие взеха представители на Възложителя на инвестиционното предложение, представители на проектантско дружество “Нипроруда” ООД, представители на Общинска администрация-Кърджали, кметове и жители на селата, намиращи се в близост до бъдещата площадка на Депото.

Представителите на възложителя поясниха, че основната цел на инвестиционното предложение е екологосъобразно обезвреждане на опасните отпадъци, натрупани до приватизация (т.нар. „минали замърсявания“), на съществуващите отпадъци, находящи се на производствената площадка на „ХАРМОНИ 2012” ЕООД, генерирани от дейността на бившия Оловно цинков комбинат, гр. Кърджали и Оловно цинков комплекс АД, гр. Кърджали, както и осигуряване на обеми за депониране на отпадъците от бъдещата дейност на „ХАРМОНИ 2012” ЕООД.

Екипът на проектантското дружество уточниха, че идейният инвестиционен проект предвижда, депото за опасни отпадъци да бъде с общ полезен обем/капацитет 700 000 м3, осигуряващ разделно депониране на съществуващите отпадъци на територията на Промишлената площадка на „ХАРМОНИ 2012” ЕООД - Нов цинков завод – 563 172 м3 и допълнителен обем около 130 000 м3 за нуждите на бъдещата дейност на „ХАРМОНИ 2012”  ЕООД.

Площадката ще бъде разположена в югозападно суходолие на „Белите Сипеи”, на 260-350 м. Отстояния до населени места: до най-близката жилищна зона на град Кърджали- 1 600м; до село Пропаст- 960 м; до село Сипей- 1 400 м; до село Панчево- 940 м; до село Повет- 950 м; до село Седловина- 1 150 м.

Представени бяха два варианта на идейния инвестиционен проект на Депото и бяха разяснени приликите и разликите на двата варианта на депото. В детайли бяха уточнени системите за отвеждане на водите, както и елементите на техническата инфраструктура, която ще обслужва депото.

Представени бяха целите на доклада по ОВОС, неговото съдържание, оценените въздействия и заключението на екипа.

Въз основа на анализа и оценката на инвестиционно предложение за изграждане и експлоатация на депо за опасни отпадъци, проведените огледи, проучвания, изследвания, изчисления и направената прогнозна оценка за въздействие на обекта върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората и в съответствие със законодателството по околна среда, авторите на доклада за ОВОС предлагат на Екологичния Експертен Съвет към РИОСВ- Хасково да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за обект „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали”, по втори вариант.

  Веселина Танчева началник отдел „Опазване на околната среда” при Общинска администрация-Кърджали подкрепи развитието на инвестиционното предложение и сподели, че то ще способства за ликвидиране на екологичните рискове, свързани с отпадъците, съхранявани на производствената площадка на „ХАРМОНИ  2012”  ЕООД.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1550 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.